วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

เก็บมาฝาก

ขั้นตอนการทำ ว21 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู
ตัวอย่างการจัดทำประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมเนื้อเพลงอาเซียน
เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์
การทำฟอนต์ไอจีให้สวยงามน่าสนใจ
วิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
PLC คือ
การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แนะนำแนวทางการเก็บหลักฐาน เอกสาร คำสั่ง ภาพถ่าย ผ่านทาง Google Drive เพื่อประกอบการทำวิทยฐานะ ผลงานต่างๆ
ตัวอย่างการเขียนเป้าหมายของโครงการ
การทำ SAR ให้สอดคล้องกับ ว21 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
ศึกษาแนวทางการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ จาก ก.ค.ศ. ว17,ว21
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
อุบัติเหตุการจมน้ำในโรงเรียน
อบรมพัฒนาตนเองออนไลน์ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ก.พ.
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์
แจกไฟล์กรอบรูปภาพตารางสอนสวยๆ
ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาด้านการอ่าน
การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
การบูรณาการในสะเต็มศึกษา
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใหม่ล่าสุด ว19
ดาวน์โหลด คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA
สิทธิข้าราชการ บำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญ
แจกป้าย วันงดสูบบุหรี่โลก ฟรี
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
ความหมายของผลงานทางวิชาการ
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม PLC เพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะ ว.21
ความต้องการสารอาหารของเด็กวัยเรียน
เงินอาหารกลางวัน
Loading...