วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

เก็บมาฝาก

หลักการแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
Flow Chart แสดงขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ และขั้นตอนการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา
หนังสือรับรองชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
การรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
การทดแทนชั่วโมง PLC
ข้อสอบเผยแพร่สำหรับครูและผู้สนใจนำไปใช้ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
การจัดโต๊ะหมู่บูชา
ดาวน์โหลดเอกสารจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
การมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ว21
ตัวอย่าง Resume สวยๆ โดนใจ
ขั้นตอนการทำ ว21 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู
ตัวอย่างการจัดทำประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมเนื้อเพลงอาเซียน
เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์
การทำฟอนต์ไอจีให้สวยงามน่าสนใจ
วิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
PLC คือ
การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แนะนำแนวทางการเก็บหลักฐาน เอกสาร คำสั่ง ภาพถ่าย ผ่านทาง Google Drive เพื่อประกอบการทำวิทยฐานะ ผลงานต่างๆ
ตัวอย่างการเขียนเป้าหมายของโครงการ
การทำ SAR ให้สอดคล้องกับ ว21 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
ศึกษาแนวทางการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ จาก ก.ค.ศ. ว17,ว21
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
อุบัติเหตุการจมน้ำในโรงเรียน
อบรมพัฒนาตนเองออนไลน์ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ก.พ.
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์
แจกไฟล์กรอบรูปภาพตารางสอนสวยๆ
ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาด้านการอ่าน
การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
การบูรณาการในสะเต็มศึกษา
Loading...