วันเสาร์, 11 เมษายน 2563

เก็บมาฝาก

แจกหน้าปกรายงาน สวยๆแก้ไขได้
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน)
ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด แบบเลื่อนเงินเดือนครู ผู้อำนวยการ แบบใหม่ (ว20/2561) พร้อมตัวอย่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่ ล่าสุด
การตรวจและการรายงานของลูกเสือ
พิธีเปิดและปิดประชุมกอง สำหรับผู้สอน
ตัวอย่างการเขียนคำนำ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (การเลื่อนเงินเดือน)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ล่าสุด
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ
ความรู้เรื่อง วันเด็ก
แนะนำเว็บแจกรูปภาพการ์ตูนไว้ทำสื่อการเรียนการสอน
การปฏิบัติตนในการสอบครูผู้ช่วย
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย
หลักการบริหารสถานศึกษา
ขนาดและรูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ
20 คำถาม ไขข้อข้องใจ ว21
แนวการสอบภาคปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานราชการ
แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
แจกปก ฟอร์มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับเขียนมือ
ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ทดสอบกรอก Logbook ผ่าน Google Drive
ข้อสอบธุรการ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
กรอก Logbook หน้าที่ 2 การมอบหมายงานสอน
เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการกรอก Logbook ในหน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
การตั้งชื่อไฟล์ Logbook สำหรับครู และผู้อำนวยการ
แปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษรง่ายๆด้วย Google Docs
การเขียนปกรายงาน
ความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก
หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์
Loading...