วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

เก็บมาฝาก

เทคนิคการท่องจำภาษาอังกฤษให้จำง่าย จำเร็ว ไม่มีลืม
ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่ต้องรู้ติดตัวไว้
ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ รู้ไว้ พูดได้ เอาตัวรอด
กฎ 4 ข้อ เคล็ดลับการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ของ สพฐ.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 2563
คำกล่าวแสดงความยินดี
ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา วฐ.
กรมบัญชีกลางพร้อมดูแล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
งานพัสดุโรงเรียน
ตัวอย่างเอกสารคู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายงานของโรงเรียน
ศธ.สั่งสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งรัฐและเอกชน ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบรายงานผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2)
บทบาทหน้าที่ของครูในศตวรรษที่ 21
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ประเภทของเงินที่โรงเรียนได้รับ
ตัวอย่าง ไฟล์เอกสารการประเมิน ว 21 ตำแหน่งครู แบบ วฐ.1-3
การยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม สมศ. ประเมินรอบ 4
หลักการแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
Flow Chart แสดงขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ และขั้นตอนการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา
หนังสือรับรองชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
การรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
การทดแทนชั่วโมง PLC
ข้อสอบเผยแพร่สำหรับครูและผู้สนใจนำไปใช้ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
การจัดโต๊ะหมู่บูชา
ดาวน์โหลดเอกสารจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
การมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ว21
ตัวอย่าง Resume สวยๆ โดนใจ
ขั้นตอนการทำ ว21 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู
Loading...