วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

เก็บมาฝาก

สรุปสาระสำคัญ การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563
แถลงการณ์ รมว.ศธ. “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2
ปิดเทอมนี้อบรมครูออนไลน์ฟรี 4 หลักสูตร สสวท. ชวนครูสมัครอบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วิธีตรวจสอบหลักสูตรอบรมออนไลน์ครูที่คุรุพัฒนารับรอง
วิธีอบรมออนไลน์ครู ให้ได้ทั้งความรู้และเกียรติบัตรจะได้ไม่เสียเวลา
กลอนวันครู มอบแด่ครูทุกๆท่าน
แคปชั่นวันครู คำคมวันครู แฮชแท็กครู
เทคนิคการท่องจำภาษาอังกฤษให้จำง่าย จำเร็ว ไม่มีลืม
ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่ต้องรู้ติดตัวไว้
ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ รู้ไว้ พูดได้ เอาตัวรอด
กฎ 4 ข้อ เคล็ดลับการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ของ สพฐ.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 2563
คำกล่าวแสดงความยินดี
ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา วฐ.
กรมบัญชีกลางพร้อมดูแล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
งานพัสดุโรงเรียน
ตัวอย่างเอกสารคู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายงานของโรงเรียน
ศธ.สั่งสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งรัฐและเอกชน ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบรายงานผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2)
บทบาทหน้าที่ของครูในศตวรรษที่ 21
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ประเภทของเงินที่โรงเรียนได้รับ
ตัวอย่าง ไฟล์เอกสารการประเมิน ว 21 ตำแหน่งครู แบบ วฐ.1-3
การยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม สมศ. ประเมินรอบ 4
หลักการแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
Flow Chart แสดงขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ และขั้นตอนการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา
หนังสือรับรองชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
Loading...