วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

วิชาการศึกษา

หน่วยกิต credit
ข้อสอบแบบถูก-ผิด (True – False Test)
การบริหารการศึกษา ( Educational Administration )
หลักการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง
การวัดและประเมินผลด้านความรู้ความคิด
การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นวัตกรรมการศึกษา
ความเป็นมาของวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
การประเมินผลการศึกษา
รูปแบบวิธีการสอนแบบ แฮร์บาร์ต Herbart Method
ทฤษฎีพหุปัญญา โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์
การจัดโต๊ะครู
การบริการแนะแนว
หลักของการแนะแนว
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
พาฟลอฟ Pavlov ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
ความสำคัญของสื่อการสอน และลักษณะของสื่อที่ดี
สื่อการเรียนการสอน
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
วงจรคุณภาพ PDCA
โมเดลปลาทู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จิตวิทยาการแนะแนว
จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาการแนะแนว (ผศ. ดร. ทศพร ประเสริฐสุข)
นักจิตวิทยาการเรียนรู้
Backward Design
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
Loading...