วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

วิชาการศึกษา

ทฤษฎีพหุปัญญา โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์
การจัดโต๊ะครู
การบริการแนะแนว
หลักของการแนะแนว
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
พาฟลอฟ Pavlov ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
ความสำคัญของสื่อการสอน และลักษณะของสื่อที่ดี
สื่อการเรียนการสอน
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
วงจรคุณภาพ PDCA
โมเดลปลาทู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จิตวิทยาการแนะแนว
จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาการแนะแนว (ผศ. ดร. ทศพร ประเสริฐสุข)
นักจิตวิทยาการเรียนรู้
Backward Design
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ประเภทของหลักสูตร
วิจัยในชั้นเรียน
ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ Learning pyramid
ปรัชญาการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการศึกษา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวิจัยการศึกษา
การบริหารจัดการชั้นเรียน
การพัฒนาผู้เรียน
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
การจัดการเรียนรู้
Loading...