วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

วิชาการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา
ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ลักษณะสําคัญของเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์
บัญชีคำพื้นฐาน ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตัวอย่าง ประเด็น PLC อนุบาล
ตัวอย่าง ประเด็น PLC ภาษาไทย
ตัวอย่าง ประเด็น PLC ภาษาอังกฤษกับ Active learning
ตัวอย่างการเขียน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของครู
การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
ความหมายของ ตารางเรียน ตารางสอน
การอยู่ค่ายพักแรม
การปรุงอาหารแบบชาวป่า
ความหมายของกฎของลูกเสือ
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
หัวข้อการประเมิน บันทึกการสังเกตการสอน
ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่
การบริหารงานวิชาการ
ประเภทของคำถาม
แจกไฟล์ Excel แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
ขอบเขตการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของผู้เรียน
การแนะแนวและการให้คำปรึกษา
ความรู้พื้นฐาน เรื่องวิชาลูกเสือ
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ดาวน์โหลด แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้
ลักษณะสำคัญของผลงานทางวิชาการ
ผู้สนับสนุน