วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

วิชาการศึกษา

เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์
ธรรมชาติของการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถาม
เทคนิคการตั้งคำถามในขอบข่าย 5 Ws 1H
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการวัดผล และการประเมินผล
นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมสื่อการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเทียบโอนผลการศึกษา
แจกฟรี e-book สรุปหลักสูตรแกนกลาง51
ดาวน์โหลด MP3 ติวสอบครูผู้ช่วย เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ข้อมูลเตรียมสอบครู
ลูกเสือไทย
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ใบ ปพ.)
พฤติกรรมทางการศึกษา
พิธีเปิด-ปิดประชุมกอง ลูกเสือสามัญ
กิจกรรมลูกเสือ
นักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
การกำหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ประกอบของการเขียน Best Practices
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
แนวคิดและความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายๆ
หน่วยกิต credit
ข้อสอบแบบถูก-ผิด (True – False Test)
การบริหารการศึกษา ( Educational Administration )
หลักการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง
การวัดและประเมินผลด้านความรู้ความคิด
Loading...