วิชาการศึกษา

การบริการแนะแนว

การบริการแนะแนว 5 บริการ 1. การบริการรวบรวมข้อมูลและศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการบริการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล

หลักของการแนะแนว

  1. บริการแนะแนวในโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อนักเรียนทุกคน 2. การแนะแนวช่วยให้นักเรียนสามารถนำตนเองได้ 3. การแนะแนวที่ดีต้องมีข้อมูลนักเรียนในด้านต่างๆตรงตามข้อเท็จจริง

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมอันได้แก่

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยมีดังนี้ 1. ผสมผสานหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน

พาฟลอฟ Pavlov ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค

พาฟลอฟ Pavlov ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค   ก่อนวางเงื่อนไข ขั้นที่ 1 สั่นกระดิ่ง CS >>>> ไม่เกิดปฏิกริยาสะท้อน ขั้นที่ 2 พ่นผงเนื้อ UCS >>>>น้ำลายไหล UCR

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน หมายถึง การนำเอาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวธีการ กิจกรรม มาช่วยให้ครูผู้สอนและผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  คำว่า “สื่อ” (Media) เป็นคำที่มาจากภาษาละตินว่า “medium” แปลว่า “ระหว่าง” หมายถึง

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อฝช่วยส่งเสริมให้กระบวนการการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน

วงจรคุณภาพ PDCA

วงจรคุณภาพ PDCA หรือ วงจรเดมมิ่ง (Deming) เป็นกระบวนการการดำเนินงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย PDCA มาจากคำว่า Plan การวางแผน Do ปฏิบัติ Check ตรวจสอบ Act พัฒนา/ปรับปรุง      

โมเดลปลาทู

โมเดลปลาทู เป็นโมเดลที่เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 ส่วน  1. หัวปลา (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า เราจะทา KM ไปเพื่ออะไร ?

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ว่าหลังจากจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว นักเรียนมีพัฒนาการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี ขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคบากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว

จิตวิทยาการแนะแนว

จิตวิทยาแนะแนว หมายถึง วิชาแนะแนวที่เอาหลักจิตวิทยาเข้ามาใช้เพื่อการแนะแนว เพราะบริการแนะแนวจะได้ผลดีมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยให้ครูได้เข้าใจเด็ก และช่วยให้เด็กเข้าใจตนเองเป็นสำคัญ การแนะแนว หมายถึง การช่วยให้บุคคล 1. ได้รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง 2. รู้จักสภาพแวดล้อม 3. สามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม สถานการณ์ต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

จิตวิทยาบุคลิกภาพ

  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะอันเป็นของจำเพาะแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงออกทางท่าทาง ความรู้สึกนึกคิดความเฉลียวฉลาดตลอดจนกิริยามารยาท ลักษณะนิสัย และอุปนิสัย ทฤษฎีพลังบุคลิกภาพของ ซิกมันด์ ฟรอยด์  ซึ่งซิกมันด์ ฟรอยด์  เป็นจิตแพทย์ชาวเวียนนา ได้ให้ความสนใจ เรื่องพัฒนาการทางบุคลิกภาพและพลังแห่งบุคลิกภาพของคนเรา ทฤษฏีบุคลิกภาพของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ อธิบายได้เป็น 2 แบบ คือ 1. อธิบายในลักษณะของทฤษฎีพัฒนาการ 2. อธิบายในลักษณะของทฤษฎีพลังแห่งบุคลิกภาพ การอธิบายบุคลิกภาพในแง่พลังบุคลิกภาพ ซึ่งอธบายว่า จิตของคนเราเป็นตัวคอยควบคุมกำกับพฤติกรรมของมนุษย์ให้แสดงพฤติกรรมออกมาต่างๆ นานามี 3 ลักษณะ คือ 1 จิตรู้สำนึก (Conscious) หมายถึง สภาพที่บุคคลที่รู้ตัวว่า ทำอะไร ที่ไหน ยังไง 2.จิตไร้สำนึก (Unconscious) หมายถึง สภาพที่บุคคลที่ไม่รู้ตัว ลืมไปว่าเกลียดบางอย่าง ลืมไปว่าเคยทำอะไรใครไว้ 3. จิตใต้สำนึก (Subconscious) หมายถึง สภาพจิตกึ่งรู้สำนึก บางทีก็นึกได้ บางทีก็ไม่นึกถึง

จิตวิทยาการแนะแนว (ผศ. ดร. ทศพร ประเสริฐสุข)

ผศ. ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข    ความหมายของการแนะแนว การแนะแนว หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถนำตนเองได้ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การแนะแนวไม่ใช่การแนะนำ อาจกล่าวได้ว่าการแนะแนวเป็นการช่วยเหลือ ให้เขาสามารถช่วยตนเองได้   ประเภทของการแนะแนว 1. การแนะแนวการศึกษา (Education Guidance) 2. การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) 3. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance)   บริการแนะแนว 1. บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service) 2. บริการสนเทศ (Information Service) 3. บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) เป็นหัวใจของการแนะแนว 4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 5. […]

นักจิตวิทยาการเรียนรู้

นักจิตวิทยาการเรียนรู้ พาฟลอฟ  : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค วัตสัน : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของวัตสัน ธอร์นไดค์  : ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อโยง สกินเนอร์ : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ กลุ่มเกสตัล : การเรียนรู้จากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย โคลเลอร์ : การหยั่งเห็น เลอวิน : ทฤษฎีสนาม

Backward Design

แกรนต์ วิกกินส์ (Grant Wiggins) และเจย์ แมกไท (Jay McTighe) นักการศึกษาชาวอเมริกันได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเรียกว่า Backward Design อันเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ครูจะต้องกำหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนก่อน โดยทั้งสองให้ชื่อว่า ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understandings) เมื่อกำหนดความเข้าใจที่คงทนได้แล้ว ครูจะต้องบอกให้ได้ว่าความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนนี้เกิดจากอะไร นักเรียนจะต้องมีหรือแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ครูมีหรือใช้วิธีการวัดอะไรบ้างที่จะบอกว่านักเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแล้ว จากนั้นครูจึงนึกถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คงทนต่อไป backward design เป็นการออกการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โดยกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Goals) ที่ต้องการหรือมาตราฐานการเรียนรู้ขึ้นมาก่อน เพื่อกำหนดภาระงาน วิธีการประเมินแล้วจึงออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (แผนการจัดการเรียนรู้) ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้แบบ backward design มีอยู่ 3 ขั้นตอน 1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้หรือประเด็นการเรียนรู้หรือเป้าหมายการเรียนรู้ 2. จัดทำผังการประเมินหรือวิเคราะห์ร่องรอยผลงานที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน (หลักฐานการเรียนรู้) 3. ออกแบบการเรียนรู้    

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประกอบไปด้วย 1. วิสัยทัศน์ 2. หลักการ 3. จุดหมาย 4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6. มาตรฐานการเรียนรู้ 7. ตัวชี้วัด 8. สาระการเรียนรู้แบะมาตราฐานการเรียนรู้ 9. กิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน 10. ระดับการศึกษา 11. การจัดเวลาเรียน 12. โครงสร้างเวลาเรียน 13. การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 14. การจัดการเรียนรู้ 15. สื่อการเรียนรู้ 16. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 17. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 18. เอกสารหลักฐานการศึกษา 19. การเทียบโอนผลการเรียน 20. การบริหารจัดการหลักสูตร  

ประเภทของหลักสูตร

1. หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาหรือแบบรายวิชา ( The Subject Curriculum) หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา 2. หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชา ( Correlated Curriculum) เป็นหลักสูตรที่นำเนื้อหาต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจัดไว้ด้วยกัน 3. หลักสูตรแบบหมวดวิชาหรือสหสัมพันธ์ (The Broard Field Curriculum) จุดมุ่งหมาย ผสมผสานเนื้อหาวิชา เช่น หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2503 4. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ (The Activities And Experience Curriculum) เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบรายวิชาที่ไม่คำนึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 5. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม (The Social Process And Life Function Curriculum)  หลักสูตรนี้จะยึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเป็นหลัก 6. หลักสูตรแกนกลาง (The Core Curriculum) หลักสูตรแบบนี้จะกำหนดวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นศูนย์กลาง 7. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ (The Individual Curriculum) จัดเนื้อหาตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล แนวคิดจาดปรัชญา อัตถิภาวนานิยม 8. หลักสูตรบูรณาการ […]

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน   การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  หลังจากที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจนได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์แล้ว  การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการวิจัยเผยแพร่    ให้ผู้สนใจได้ศึกษา  รับรู้  นำรูปแบบวิธีการดำเนินงานและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเพื่อเสนอเป็นผลงานทางวิชาการสำหรับขอเลื่อนและกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นด้วย  แต่การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว  แต่เป็นการเขียนเพื่อบันทึกรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการหรือนวัตกรรมที่คิดค้นแสวงหามาใช้ในการแก้ปัญหา การเรียนการสอนของตนเอง  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียนไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเป็นทางการหรือเป็นสากลได้  เพราะเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนน้อยที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรโดยทั่วไป  ตลอดจนวิธีการดำเนินการวิจัยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นทางการ หรือความเป็นสากลมากนัก  ดังนั้น ความเชื่อถือได้ของการวิจัยในชั้นเรียน จึงมักไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิจัยหรือนักวิชาการโดยทั่วไปเท่าที่ควร  นอกจากว่าครูผู้ทำการวิจัยในชั้นเรียนจะพยายามปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานให้มีความเป็นสากล  และมีความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น องค์ประกอบของรายงานการวิจัยในชั้นเรียน โดยทั่วไปแล้วในรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2) วิธีการดำเนินการวิจัย 3) ผลการวิจัย 4) ข้อสังเกตหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม และ 5) สิ่งที่ต้องศึกษาต่อไป ประเด็นที่น่าสนใจ และแนวทางในการวิจัยต่อไป หรือควรประกอบด้วย 1) บทนำ (ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย) 2) แนวคิดที่สำคัญ (และสมมุติฐาน) ของการวิจัย 3) วิธีดำเนินการวิจัย (ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และวิธีการเก็บข้อมูล) 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย และ […]

ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ Learning pyramid

  หลังจากที่ได้เจอภาพ ปิรามิดแห่งความสำเร็จแล้ว จึงขอสรุป ย่อๆ ปริรามิดแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ นะครับ

ปรัชญาการศึกษา

ศัพท์คำว่า ปรัชญา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Philosophy ผู้นำมาใช้คือ ไพทากอรัส  เป็นผู้เริ่มใช้คำนี้เป็นคำแรกมาจากภาษากรีก ว่า Philosophia ซึ่งประกอบมาจากคำศัพท์ว่า

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม

การวัดและประเมินผลการศึกษา

ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล การวัดผลการ (Measurement) หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือจำนวนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง ผลจากการวัดจะออกมาเป็นตัวเลข หรือสัญลักษณ์ เช่น นายแดงสูง 180 ซม

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิจัยการศึกษา

การศึกษา คือ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงาม โดยเฉพาะการทำให้เกิดการเรียนรู้ การวิจัยการศึกษา คือ กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ที่นำไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management)   ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียนในความหมายโดยทั่วไป คือ การจัดสภาพของห้องเรียน ที่ส่วนใหญ่เข้าใจกันว่า เป็นการจัดตกแต่งห้องเรียนทางวัตถูหรือทางกายภาพให้มีบรรยากาศ

1 3 4 5 6
Loading...