วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

วิชาการศึกษา

พิธีเปิดและปิดประชุมกอง สำหรับผู้สอน
ความสำคัญของ PLC
ตัวอย่างการเขียนคำนำ
แนวคิดหลักในการวัดและประเมินผลการศึกษา
การนิเทศการศึกษา
สังคมวิทยากับการศึกษา Sociology of Education
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มโลหิต (กรุ๊ปเลือด)
ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาใหม่ล่าสุด 6 สิงหาคม 2561
กระบวนการคิดวิเคราะห์
ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
สรุปย่อ เอกสารหลักฐานการศึกษา ให้เข้าใจง่าย
สรุปนักจิตวิทยาการศึกษา
องค์ประกอบของการสื่อสาร
แผนภูมิกระบวนการ PDCA
ประโยชน์ของจิตวิทยาการศึกษา
การจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการจัดกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
คู่มือการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาโลกอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 (21st Century)
รูปแบบข้อสอบประเมิน LNR – แบบเลือกตอบ – แบบเขียนตอบ
สรุปลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การจัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
แจกแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)
ขั้นตอนการทำงานของ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การจัดการศึกษาที่เน้น ผู้เรียนสำคัญที่สุด
จิตพิสัย (Affective Domain)
นิยามศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การหาค่า IOC คืออะไร (ดาวน์โหลด ตารางหาค่าIOC)
Loading...