วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

วิชาการศึกษา

PLC แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วฐ.1
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วฐ.1
การเปรียบเทียบโครงงานทั่วไปกับโครงงาน STEM
หน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ายงานทะเบียนโรงเรียน
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ดาวน์โหลดแผนการสอนลูกเสือ
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “0” (แก้ 0)
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การตรวจและการรายงานของลูกเสือ
พิธีเปิดและปิดประชุมกอง สำหรับผู้สอน
ความสำคัญของ PLC
ตัวอย่างการเขียนคำนำ
แนวคิดหลักในการวัดและประเมินผลการศึกษา
การนิเทศการศึกษา
สังคมวิทยากับการศึกษา Sociology of Education
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มโลหิต (กรุ๊ปเลือด)
ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาใหม่ล่าสุด 6 สิงหาคม 2561
กระบวนการคิดวิเคราะห์
ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
สรุปย่อ เอกสารหลักฐานการศึกษา ให้เข้าใจง่าย
สรุปนักจิตวิทยาการศึกษา
องค์ประกอบของการสื่อสาร
แผนภูมิกระบวนการ PDCA
ประโยชน์ของจิตวิทยาการศึกษา
การจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการจัดกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
คู่มือการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
Loading...