วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

วิชาการศึกษา

ความเป็นมา และความหมายของ ID PLAN พร้อมไฟล์เวิร์ดตัวอย่าง
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงงานวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมตัวอย่าง
ประเภทของนวัตกรรมสื่อการสอน พร้อมตัวอย่างนวัตกรรม
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs)
การเขียนแผนการสอน
ดาวน์โหลด คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียน
การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3R8C (ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21)
3R8C
การศึกษาในทศวรรษที่ 21
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21
การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21
การพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมศิลปหัตถกรรม
ตัวอย่างโครงการคุณธรรมในโรงเรียน
หลักสูตรการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม
พิธีเปิด – ปิดประชุมกอง ลูกเสือ
แบบรายงานการส่ง ปพ5
การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
กำหนดการในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
การนิเทศการสอน
การจัดองค์กรห้องเรียนสีขาว
ผู้สนับสนุน