วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

วิชาการศึกษา

ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
หัวข้อการประเมิน บันทึกการสังเกตการสอน
ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่
การบริหารงานวิชาการ
ประเภทของคำถาม
แจกไฟล์ Excel แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
ขอบเขตการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของผู้เรียน
การแนะแนวและการให้คำปรึกษา
ความรู้พื้นฐาน เรื่องวิชาลูกเสือ
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ดาวน์โหลด แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้
ลักษณะสำคัญของผลงานทางวิชาการ
ความเป็นมาของจิตวิทยา
ระเบียบวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
PLC คือ
แบบการคิด (Cognitive Style)
CIPPA Model
รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกาเย่
แนวทางการปรับโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
แนวคิดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning)
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 9 แนวทาง
การพิจารณากระบวนการสอนของครู
ดาวน์โหลดบันทึกหลังการจัดกิจกรรมประจำวันปฐมวัย
การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เอกสารหลักฐานการศึกษา
การวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
Loading...