วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2562

วิชาการศึกษา

ประโยชน์ของจิตวิทยาการศึกษา
การจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการจัดกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
คู่มือการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาโลกอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 (21st Century)
รูปแบบข้อสอบประเมิน LNR – แบบเลือกตอบ – แบบเขียนตอบ
สรุปลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การจัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
แจกแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)
ขั้นตอนการทำงานของ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การจัดการศึกษาที่เน้น ผู้เรียนสำคัญที่สุด
จิตพิสัย (Affective Domain)
นิยามศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การหาค่า IOC คืออะไร (ดาวน์โหลด ตารางหาค่าIOC)
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ ของเบนจามิน บลูม (Bloom et al, 1956)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑
กระบวนการคิดวิเคราะห์
เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์
ธรรมชาติของการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถาม
เทคนิคการตั้งคำถามในขอบข่าย 5 Ws 1H
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการวัดผล และการประเมินผล
นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมสื่อการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเทียบโอนผลการศึกษา
แจกฟรี e-book สรุปหลักสูตรแกนกลาง51
ดาวน์โหลด MP3 ติวสอบครูผู้ช่วย เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
Loading...