วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

วิชาการศึกษา

ความสำคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์
ส่วนประกอบของโครงงาน
สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย
แผ่นป้าย (Board) นิทรรศการโครงงาน
โครงงานคุณธรรมคืออะไร?
วิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพื่อจัดทำอธิบายรายวิชา
ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กองบริการการศึกษา Academic services division
ธงประจำกองลูกเสือเนตรนารี แห่งชาติ
ขั้นตอน พิธีเปิดประชุมกอง ของลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบหนังสือราชการ บันทึกข้อความ การเขียนบันทึกทางราชการ
รายงานสรุปการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
แจกไฟล์ แผนการสอนหน้าเดียว สำหรับครูผู้สอนนำไปปรับใช้งานได้จริง
ดาวน์โหลดไฟล์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ฟรีจาก Google Drive
ขั้นตอนการทำโครงงานอย่างง่าย โครงงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
IS โครงงานวิจัยในระดับนักเรียน ทำอย่างไร ทำยังไง เริ่มตรงไหน ?
ข้อสอบวิชาโครงงาน วิจัย IS Project 10 ข้อ พร้อมเฉลย
คิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนักเรียน แบบง่ายๆ
การขอวิทยฐานะ ว.17 (ช่วง ว9 PA) สามารถยื่นขอได้ก่อน วันที่ 30 ก.ย.65 นี้
แจกไฟล์เวิร์ด เอกสารแบบรายงานนิเทศการสอน 2564 แก้ไขได้นำไปใช้ได้เลย
แผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาว การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว งานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ความเป็นมาของห้องเรียนสีขาว แนวทางการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว ดาวน์โหลดคู่มือโรงเรียนสีขาว
รวมชื่อโครงงานคุณธรรม เอาไว้คิดหัวข้อในการจัดทำโครงงานคุณธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance-QA) คืออะไร?
สรุป การจัดทำหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
ผู้สนับสนุน