วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563

วิชาการศึกษา

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แบบ Active Learning
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรที่ดี
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
จุดเน้นการจัดการศึกษา 2563
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning )
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กิจกรรมพัฒนา 4 H
ทฤษฎีและเทคนิควิธีการเรียนการสอน แนวทางในการจัดการเรียนรู้
แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ประเภทของการแนะแนว
ตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง Active Learning
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning
ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
การบูรณาการในสะเต็มศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA
กลยุทธ์ Active Learning
Active Learning คืออะไร ?
ความหมายของโครงงานและประเภทของโครงงาน
PLC แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วฐ.1
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วฐ.1
การเปรียบเทียบโครงงานทั่วไปกับโครงงาน STEM
หน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ายงานทะเบียนโรงเรียน
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ดาวน์โหลดแผนการสอนลูกเสือ
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “0” (แก้ 0)
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การตรวจและการรายงานของลูกเสือ
Loading...