วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

วิชาการศึกษา

ความรู้เรื่อง ประวัติวันแม่แห่งชาติ สำหรับนักเรียนทุกๆคน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564
ข้อสอบ TEDET คืออะไร Thailand Educational Development and Evaluation Tests
ตัวอย่างเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ ดูเป็นแนวทางในการทำโครงงาน
การสอบไฟนอล Final exams คืออะไร ?
แจกแนวข้อสอบวิชาการศึกษา ปี 2565 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย
การอ่านหนังสือเตรียมสอบ ต้องใช้สมองส่วนใด?
การแต่งกายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การสมัครสอบ AFS การสอบสัมภาษณ์ AFS
การสอบเทียบสำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เพื่อศึกษาต่อมหาลัย
สอศ. อนุมัติหลักสูตร ปวช. ปวส. 2565
ตัวอย่างการแต่งกลอน 8 วันครู
ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ขั้นตอนการรับหนังสือ
การศึกษาตลอดชีวิต คืออะไร ?
บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา
แบบ ปพ. เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Admission65 คณะ/มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถเช็กได้ใน myTCAS
แผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โรงเรียน 2565
ศึกษานิเทศก์ ในการศึกษาไทย คืออะไร ?
ปรนัย คืออะไร ปรนัย หมายถึงอะไร
แผนการสอนหน้าเดียวของครูญี่ปุ่น
ความเป็นมาของภาษาไทย
TCAS คืออะไร ? Thai University Central Admission System
โปรแกรมคำนวนทฤษฎีบทพีทาโกรัส
กฎของโอห์ม (Ohm’s Law)
การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย Item analysis
PBL หมายถึงอะไร ? PBL หรือ Problem–based Learning
มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA
ตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครู
ผู้สนับสนุน