วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

วิชาการศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
จุดมุ่งหมายของจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์
การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การพิจารณาการเทียบโอนผลการศึกษา
การบริหารจัดการหลักสูตร
ความหมายของการคิดวิเคราะห์
เทคนิควิธีการสอนสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เทคนิคการปูพื้นฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวคิดนักจิตวิทยาทางการศึกษากลุ่มต่างๆ
ธรรมชาติของการเรียนรู้
การทำงานของ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 ลักษณะ
การจัดการชั้นเรียน การจัดโต๊ะครู
การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
คุณภาพของนักเรียน Student Quality
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ลักษณะสําคัญของเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์
บัญชีคำพื้นฐาน ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตัวอย่าง ประเด็น PLC อนุบาล
ตัวอย่าง ประเด็น PLC ภาษาไทย
ตัวอย่าง ประเด็น PLC ภาษาอังกฤษกับ Active learning
ตัวอย่างการเขียน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของครู
การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
ความหมายของ ตารางเรียน ตารางสอน
การอยู่ค่ายพักแรม
การปรุงอาหารแบบชาวป่า
Loading...