วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2562

วิชาการศึกษา

การบูรณาการในสะเต็มศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA
กลยุทธ์ Active Learning
Active Learning คืออะไร ?
ความหมายของโครงงานและประเภทของโครงงาน
PLC แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วฐ.1
การเปรียบเทียบโครงงานทั่วไปกับโครงงาน STEM
หน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ายงานทะเบียนโรงเรียน
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ดาวน์โหลดแผนการสอนลูกเสือ
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “0” (แก้ 0)
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การตรวจและการรายงานของลูกเสือ
พิธีเปิดและปิดประชุมกอง สำหรับผู้สอน
ความสำคัญของ PLC
ตัวอย่างการเขียนคำนำ
แนวคิดหลักในการวัดและประเมินผลการศึกษา
การนิเทศการศึกษา
สังคมวิทยากับการศึกษา Sociology of Education
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มโลหิต (กรุ๊ปเลือด)
ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาใหม่ล่าสุด 6 สิงหาคม 2561
กระบวนการคิดวิเคราะห์
ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
สรุปย่อ เอกสารหลักฐานการศึกษา ให้เข้าใจง่าย
สรุปนักจิตวิทยาการศึกษา
องค์ประกอบของการสื่อสาร
แผนภูมิกระบวนการ PDCA
Loading...