วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

วิชาการศึกษา

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
การพิมพ์บันทึกข้อความ แบบ 3 ย่อหน้า
ใส่ QR Code ในหนังสือราชการ
ไฟล์แผนการสอน หลักสูตรใหม่ ปี 2561
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ความหมายของหลักสูตร
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เครื่องมือการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา
การนิเทศแบบคู่สัญญา (Buddy Supervision)
ความสามารถด้านภาษาไทย
ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและข้อมูลสถิติ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน
รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน
การเยี่ยมบ้านนักเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
การทำงานของสมองกับการเรียนรู้ของมนุษย์
Brain-based Learning
การจัดการเรียนรู้ STEM Education ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)
การนำ STEM Education มาใช้ในประเทศไทย
ความเป็นมาของ STEM Education
โครงงาน STEPs Project-based Learning
การจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)
หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563
การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ความเป็นมาและความสำคัญของห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classroom)
Model ของห้องเรียนแบบกลับด้าน Flipped Classroom
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped classroom
แนวทางการจัดการเรียนการสอน COVID-19
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสถานการณ์ COVID-19
Loading...