วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

วิชาการศึกษา

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ขั้นตอนการรับหนังสือ
การศึกษาตลอดชีวิต คืออะไร ?
บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา
แบบ ปพ. เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Admission65 คณะ/มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถเช็กได้ใน myTCAS
แผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โรงเรียน 2565
ศึกษานิเทศก์ ในการศึกษาไทย คืออะไร ?
ปรนัย คืออะไร ปรนัย หมายถึงอะไร
แผนการสอนหน้าเดียวของครูญี่ปุ่น
ความเป็นมาของภาษาไทย
TCAS คืออะไร ? Thai University Central Admission System
โปรแกรมคำนวนทฤษฎีบทพีทาโกรัส
กฎของโอห์ม (Ohm’s Law)
การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย Item analysis
PBL หมายถึงอะไร ? PBL หรือ Problem–based Learning
มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA
ตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครู
ส่วนประกอบของรายงาน ที่นักเรียนควรรู้
การเขียนจดหมายลาครู
สรุปการสอนแบบ CBI การสอนที่เน้นเนื้อหา กำหนดรูปแบบ
ตัวอย่าง การเขียนจดหมายลาครู
มีหลายคนถามว่า อัตนัย คืออะไร ? มานี่เลยเราจะบอกให้
มีหลายคนถามว่า ปรนัย คืออะไร ? มานี่เลยเราจะบอกให้
ปรนัย กับ อัตนัย ต่างกันยังไง
สอบโอเน็ต 65 วันไหน ต้องอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
ขั้นตอนในการทำโครงงานคุณธรรม
โครงงานคุณธรรม การทำดีเชิงรุกพร้อมกับการเรียนรู้ชีวิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
โครงงานคุณธรรม (Moral Project) คืออะไร? 
ผู้สนับสนุน