วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

วิชาการศึกษา

ดาวน์โหลด MP3 ติวสอบครูผู้ช่วย เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ข้อมูลเตรียมสอบครู
ลูกเสือไทย
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ใบ ปพ.)
พฤติกรรมทางการศึกษา
พิธีเปิด-ปิดประชุมกอง ลูกเสือสามัญ
กิจกรรมลูกเสือ
นักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
การกำหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ประกอบของการเขียน Best Practices
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
แนวคิดและความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายๆ
หน่วยกิต credit
ข้อสอบแบบถูก-ผิด (True – False Test)
การบริหารการศึกษา ( Educational Administration )
หลักการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง
การวัดและประเมินผลด้านความรู้ความคิด
การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นวัตกรรมการศึกษา
ความเป็นมาของวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
การประเมินผลการศึกษา
รูปแบบวิธีการสอนแบบ แฮร์บาร์ต Herbart Method
ทฤษฎีพหุปัญญา โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์
ผู้สนับสนุน