วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

วิชาการศึกษา

องค์ประกอบของการเขียน Best Practices
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
แนวคิดและความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายๆ
หน่วยกิต credit
ข้อสอบแบบถูก-ผิด (True – False Test)
การบริหารการศึกษา ( Educational Administration )
หลักการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง
การวัดและประเมินผลด้านความรู้ความคิด
การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นวัตกรรมการศึกษา
ความเป็นมาของวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
การประเมินผลการศึกษา
รูปแบบวิธีการสอนแบบ แฮร์บาร์ต Herbart Method
ทฤษฎีพหุปัญญา โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์
การจัดโต๊ะครู
การบริการแนะแนว
หลักของการแนะแนว
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
พาฟลอฟ Pavlov ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
ความสำคัญของสื่อการสอน และลักษณะของสื่อที่ดี
สื่อการเรียนการสอน
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
วงจรคุณภาพ PDCA
โมเดลปลาทู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผู้สนับสนุน