วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

วิชาการศึกษา

ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การหาค่า IOC คืออะไร (ดาวน์โหลด ตารางหาค่าIOC)
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ ของเบนจามิน บลูม (Bloom et al, 1956)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑
กระบวนการคิดวิเคราะห์
เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์
ธรรมชาติของการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถาม
เทคนิคการตั้งคำถามในขอบข่าย 5 Ws 1H
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการวัดผล และการประเมินผล
นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมสื่อการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเทียบโอนผลการศึกษา
แจกฟรี e-book สรุปหลักสูตรแกนกลาง51
ดาวน์โหลด MP3 ติวสอบครูผู้ช่วย เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ข้อมูลเตรียมสอบครู
ลูกเสือไทย
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ใบ ปพ.)
พฤติกรรมทางการศึกษา
พิธีเปิด-ปิดประชุมกอง ลูกเสือสามัญ
กิจกรรมลูกเสือ
นักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
การกำหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผู้สนับสนุน