วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนเรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้นที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การพิมพ์ภาพฝ่ามือและระบายสีตกแต่งด้วยสีเทียน
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved king ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เผยแพร่ผลงาน วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบระคน
รวมเว็บไซต์ ฐานข้อมูลวิจัยต่างประเทศ
ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence)
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบรรเลงขิมเบื้องต้น
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สมการและการแก้สมการ
หนังสือเสริมการเรียนรู้ชุดไม้ดอกไม้ประดับ
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย
บทเรียนสำเร็จรูป วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ดาวน์โหลด โปรแกรม Excel สุ่มเลขสร้างโจทย์ บวกลบคูณหาร ได้ ด้วย ปุ่ม F9
แบบทดสอบพหุปัญญา (Multiple Intelligence : MI)
เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Loading...