วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

ผลงานวิชาการ

ตัวอย่าง บันทึกข้อความส่ง วฐ.2
SAR ผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวอย่างหลักฐานและร่องรอย SAR ครู
แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”(ครูดีในดวงใจ)
แจกไฟล์ตัวอย่าง วฐ.2 2563
รวมไฟล์ ตัวอย่างการเขียน วฐ.2
ดาวน์โหลดไฟล์หน้าปก วฐ2
แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบรายงานผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2)
ตัวอย่าง ไฟล์เอกสารการประเมิน ว 21 ตำแหน่งครู แบบ วฐ.1-3
การยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561)
การส่งเอกสารสรุปผลการประเมินชำนาญการ
หนังสือรับรองชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc
ลักษณะสำคัญของผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์
การทดแทนชั่วโมง PLC
แบบสรุปผลการทำกิจกรรม PLC โรงเรียน
การมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ว21
ขั้นตอนการทำ ว21 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู
เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.3
องค์ประกอบของรายงาน
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ
ประเภทของผลงานทางวิชาการ
แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 87 หลักสูตร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสารเพื่อรับการประเมิน ตามแนวทาง ว21
การคำนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ
แนะนำแนวทางการเก็บหลักฐาน เอกสาร คำสั่ง ภาพถ่าย ผ่านทาง Google Drive เพื่อประกอบการทำวิทยฐานะ ผลงานต่างๆ
แจกไฟล์รูปเล่ม SAR ที่สอดคล้องกับ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
Loading...