วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

ผลงานวิชาการ

การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวอย่างการเขียนรายงาน OBEC Awards
ขั้นตอนขอมีวิทยฐานะครู
วิธีตรวจสอบหลักสูตรอบรมออนไลน์ครูที่คุรุพัฒนารับรอง
วิธีอบรมออนไลน์ครู ให้ได้ทั้งความรู้และเกียรติบัตรจะได้ไม่เสียเวลา
อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ 20 ชม. สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี
คุณสมบัติ การขอวิทยฐานะ ว21
หนังสือส่งวิทยะฐานะ ว21
ตัวอย่างการเขียน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของครู
ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
ความเข้าใจเรื่องรอบปีการศึกษา วิทยฐานะ ว21/2560
แจกตัวอย่างไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint คณะกรรมการกลั่นกรอง ว21 เพื่อขอวิทยะฐานะ
ตัวอย่าง ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา
ข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
สรุปองค์ความรู้ เรื่อง Active Learning
ว.20 มาตรฐานวิทยฐานะครู ปี 2560
เอกสาร วฐ.1 วฐ.2 วฐ.3 ภายในเล่มประกอบด้วยอะไรบ้าง?
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)
รายละเอียดปีที่ยื่นวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครู
ตัวอย่าง นวัตกรรมครูปฐมวัย
ตัวอย่าง ผลงานนวัตกรรม คศ.3
ตัวอย่าง ผลงานนวัตกรรม ปฐมวัย คศ.3
หนังสือรับรองปฏิบัติงานย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน
การส่งเอกสารสรุปผลการประเมินชำนาญการ
หนังสือรับรอง กรณีไม่มีชั่วโมง PLC
ตัวอย่างเอกสารการทำ คศ.2 วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา วฐ.
ตัวอย่าง บันทึกข้อความส่ง วฐ.2
SAR ผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวอย่างหลักฐานและร่องรอย SAR ครู
แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”(ครูดีในดวงใจ)
แจกไฟล์ตัวอย่าง วฐ.2 2563
Loading...