วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

ผลงานวิชาการ

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)
รายละเอียดปีที่ยื่นวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครู
ตัวอย่าง นวัตกรรมครูปฐมวัย
ตัวอย่าง ผลงานนวัตกรรม คศ.3
ตัวอย่าง ผลงานนวัตกรรม ปฐมวัย คศ.3
หนังสือรับรองปฏิบัติงานย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน
การส่งเอกสารสรุปผลการประเมินชำนาญการ
หนังสือรับรอง กรณีไม่มีชั่วโมง PLC
ตัวอย่างเอกสารการทำ คศ.2 วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา วฐ.
ตัวอย่าง บันทึกข้อความส่ง วฐ.2
SAR ผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวอย่างหลักฐานและร่องรอย SAR ครู
แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”(ครูดีในดวงใจ)
แจกไฟล์ตัวอย่าง วฐ.2 2563
รวมไฟล์ ตัวอย่างการเขียน วฐ.2
ดาวน์โหลดไฟล์หน้าปก วฐ2
แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบรายงานผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2)
ตัวอย่าง ไฟล์เอกสารการประเมิน ว 21 ตำแหน่งครู แบบ วฐ.1-3
การยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561)
การส่งเอกสารสรุปผลการประเมินชำนาญการ
หนังสือรับรองชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc
ลักษณะสำคัญของผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์
การทดแทนชั่วโมง PLC
แบบสรุปผลการทำกิจกรรม PLC โรงเรียน
การมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ว21
ขั้นตอนการทำ ว21 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู
เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.3
Loading...