วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

ผลงานวิชาการ

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ใหม่) “กรณีเปลี่ยนสายงาน”
เปรียบเทียบ มาตรฐานวิทยฐานะเดิม กับมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่
ตัวอย่าง id plan ครูปฐมวัย
ตัวอย่าง ID Plan ครู ทุกสังกัด
ประเภทของนวัตกรรมสื่อการสอน พร้อมตัวอย่างนวัตกรรม
ตัวอย่าง เอกสารแนวทางการพิจารณารางวัล “คุรุสดุดี”
การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA
การทำเว็บไซต์เพื่อเก็บเอกสารงานประเมิน ว.21
ขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะครู ตาม ว 17
ดาวน์โหลด คู่มือวิทยฐานะครู ว17
การเตรียมเอกสาร การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17
ตัวอย่างไฟล์ OBEC Award รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ปี 63
แจกไฟล์งานเตรียมความพร้อมส่ง Obec Award
เก็บงานย้อนหลัง ว17+วPA(ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1)
แบบคำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน แบบคำร้องขอลาออก
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู
วิจัยหน้าเดียว วิทยาการคำนวณ ดาวน์โหลดไปปรับใช้ได้
ตัวอย่างนวัตกรรม ทำผลงานวิทยฐานะ ตำแหน่ง คศ.2 คศ.3 และ คศ.4
คุณสมบัติในการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ วPA
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA เริ่มยื่นแบบประเมิน ตุลาคม 2564
กรณีศึกษา ว21 สู่ วPA อย่างไร
ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหาร
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA)
สรุป วPA วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ล่าสุด
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูแบบใหม่ PA
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี 23 รายวิชา จากจุฬาฯ รับใบประกาศ
ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเป็นของขวัญปีใหม่ 2564
แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
อบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง
การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ในการเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่
หนังสือเวียนที่ ก.ค.ศ. ว21/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
Loading...