วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

ผลงานวิชาการ

ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเป็นของขวัญปีใหม่ 2564
แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
อบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง
การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ในการเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่
หนังสือเวียนที่ ก.ค.ศ. ว21/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ตัวอย่างการทำโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
อบรมการจัดการเรียนรู้ระดับห้องเรียน เน้น Active Learning” 8 กลุ่มสาระ พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี
แนวทางการตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร หลักฐานเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ว21
แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบร่องรอย เอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21 ตำแหน่งครู
แบ่งปัน วฐ. 2 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกเอกสารประเมินครูผู้ช่วย 25 ไฟล์ใหม่ล่าสุด
การเผยแพร่ผลงาน หรือบทคัดย่อที่นี่ฟรี
สรุปขั้นตอนการประเมิน คศ.2 ว17 เข้าใจง่ายๆ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยความก้าวหน้าเกณฑ์วิทยฐานะใหม่เลขาธิการ
คุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
แบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ว21
ดาวน์โหลด เอกสารประเมิน ว.21 เอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด แผ่นพับประเมิน วฐ.2
การยื่นคำขอประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
ไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint เลื่อนวิทยะฐานะ ว21
แจกฟรีตัวอย่าง แบบฟอร์ม PLC ครบ 2 ภาคเรียน 66 ชั่วโมง
คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
สรุป ว21
แบบประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี่
องค์ประกอบของการเขียนรายงาน
ชวนมาเรียนรู้ กับบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร โควิด-19 และ ระบาดวิทยา
หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงทำวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21 ได้ มีเกียรติบัตร
การวางแผนเก็บงานตาม ว21/2564
หลักการเขียนบทคัดย่อที่ดี
แบบเสนอขอรางวัลหนึ่งแสนครูดี
การสร้าง Google Drive เพื่อเก็บเอกสารสำหรับการประเมิน ว21
เอกสารประกอบการพิจารณาขอเลื่อนวิทยฐานะครู
จิตวิทยาการแนะแนว และ ประเภทของการแนะแนว
Loading...