วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

ผลงานวิชาการ

การยื่นคำขอประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
ไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint เลื่อนวิทยะฐานะ ว21
แจกฟรีตัวอย่าง แบบฟอร์ม PLC ครบ 2 ภาคเรียน 66 ชั่วโมง
คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
สรุป ว21
แบบประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี่
องค์ประกอบของการเขียนรายงาน
ชวนมาเรียนรู้ กับบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร โควิด-19 และ ระบาดวิทยา
หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงทำวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21 ได้ มีเกียรติบัตร
การวางแผนเก็บงานตาม ว21/2564
หลักการเขียนบทคัดย่อที่ดี
แบบเสนอขอรางวัลหนึ่งแสนครูดี
การสร้าง Google Drive เพื่อเก็บเอกสารสำหรับการประเมิน ว21
เอกสารประกอบการพิจารณาขอเลื่อนวิทยฐานะครู
จิตวิทยาการแนะแนว และ ประเภทของการแนะแนว
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวอย่างการเขียนรายงาน OBEC Awards
ขั้นตอนขอมีวิทยฐานะครู
วิธีตรวจสอบหลักสูตรอบรมออนไลน์ครูที่คุรุพัฒนารับรอง
วิธีอบรมออนไลน์ครู ให้ได้ทั้งความรู้และเกียรติบัตรจะได้ไม่เสียเวลา
อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ 20 ชม. สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี
คุณสมบัติ การขอวิทยฐานะ ว21
หนังสือส่งวิทยะฐานะ ว21
ตัวอย่างการเขียน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของครู
ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
ความเข้าใจเรื่องรอบปีการศึกษา วิทยฐานะ ว21/2560
แจกตัวอย่างไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint คณะกรรมการกลั่นกรอง ว21 เพื่อขอวิทยะฐานะ
ตัวอย่าง ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา
ข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
สรุปองค์ความรู้ เรื่อง Active Learning
ว.20 มาตรฐานวิทยฐานะครู ปี 2560
เอกสาร วฐ.1 วฐ.2 วฐ.3 ภายในเล่มประกอบด้วยอะไรบ้าง?
Loading...