วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียน SAR ของสถานศึกษา” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”
รายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบการย้ายปี2560
ดาวน์โหลด PowerPoint การประชุม Conference โรงเรียนเครือข่าย โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559
ดาวน์โหลด หนังสือประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด แบบประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
คู่มือ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
สารานุกรมพืชในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลพืชไว้กว่า 1,600 ชนิด
ดาวน์โหลด คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คู่มือและหลักสูตรพัฒนา ผอ.สถานศึกษาและ รองผอ.สถานศึกษา
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สรุปย่อ คณะกรรมการ ประธาน และจำนวนสมาชิก หน่วยงานทางการศึกษาฯ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Word)
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑
แจกหนังสือ Roadmap การพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
ดาวน์โหลด เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
หนังสือ BBL (Brain-based Learning) ฟรีดีๆ ที่คุณครูคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
ดาวน์โหลด แบบบันทึกการอ่าน
คู่มือการประเมินสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบันทึกหลังการสอน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ดาวน์โหลด แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจก ebook สรุปรวม กฏหมายการศึกษา
ดาวน์โหลด หน้าปกรายงาน
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการศึกษา
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
แจกฟรี e-book สรุปหลักสูตรแกนกลาง51
ดาวน์โหลดหนังสือดี ครูประณีตคิดนอกกรอบ : ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด
แจกฟรีไม่อ่านไม่ได้แล้ว! หนังสือ ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ
Loading...