วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด เอกสารพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning
ดาวน์โหลดเอกสารร่องรอย 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด นำไปปรับใช้ได้เลยครับ วิทยฐานะใหม่ ว21-2560
แจกฟรี หนังสือ “สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright”
แนวทางการฝึกซ้อมการสวนสนาม ลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
ตัวอย่าง เอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16)
ดาวน์โหลด คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 3 ไฟล์ PDF วีดีโอ และเสียง
ตัวอย่าง ตารางสอนรายบุคคล
ดาวน์โหลด คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA
แจก Ebook Reset เครื่องปริ้น Canon เครื่องปริ้น HP
แจกป้าย วันงดสูบบุหรี่โลก ฟรี
PLC แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วฐ.1
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วฐ.1
ความรู้เรื่อง เงินรายได้สถานศึกษา
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
บันทึกข้อความ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ล่าสุด 28 มีนาคม 2562
การเขียนหน้าปกรายงาน
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู วฐ.2
แนวทาง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
แจกหน้าปกรายงาน SAR
แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
แจกหน้าปกรายงาน สวยๆแก้ไขได้
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม PLC และ แบบฟอร์ม 13 ตชว.
แจกหน้าปกรายงาน
เอกสารที่ต้องเตรียมและวิธีกรอกข้อมูลเพื่อประเมิน ว 21
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ล่าสุด
Loading...