วันพุธ, 1 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบความรู้อาเซียน เรื่อง สินค้าอ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง
ดาวน์โหลด วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฟรี
ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
ดาวน์โหลด บัตรข้อสอบ item card
ดาวน์โหลด ตัวอย่าง Lesson Plan
ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดตราครุฑ ใส่เอกสารราชการไทย
เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 (การศึกษาพิเศษ)
ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว
ดาวน์โหลด แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี
ดาวน์โหลดหนังสือ 6 เล่ม การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง…
ดาวน์โหลด หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ทั้ง 12 เล่ม ฟรี
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
คู่มือประเมินสมรรถนะครู
คู่มือปฏิบัติราชการของครู
ดาวน์โหลด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย
คู่มือการพัฒนา หลักสูตรและการสอน
Loading...