วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดแผนการสอน
ตัวอย่างการเขียนแบบคำร้องขอย้าย
ดาวน์โหลด แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้
รายละเอียดเอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครู 2563
แบบสรุปผลการทำกิจกรรม PLC โรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสารจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
ดาวน์โหลดเอกสารธุรการชั้นเรียน
ตัวอย่าง Resume สวยๆ โดนใจ
ตัวอย่างการจัดทำประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน
เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
เอกสารคู่มือการประเมินวิทยฐานะครู ว21
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) ว21
แจกไฟล์เพาเวอร์พ้อย SAR หน้าเดียว
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
SAR ครู ปีการศึกษา 2562
แจกพื้นหลังเกียรติบัตรกีฬา ขนาดA4
แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.3
ดาวน์โหลด แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะตาม ว21
แบบสรุปรายงานการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดาวน์โหลด พาวเวอร์พ้อย การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลดบันทึกข้อความรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
วิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อัพเดท เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
แบบทดสอบอ่านเขียน ป.1-6
ดาวน์โหลด คู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
แจกฟรี หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม 7 เล่ม
การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมบูรณาการ Active Learning
แจกตัวอย่างรูปเล่มเอกสารคำร้องการย้ายข้าราชการครู
Loading...