วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

เมื่อแผนการสอนเล่มโต ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว
แจกไฟล์ตัวอย่าง แผนการสอนหน้าเดียว สามารถนำไปปรับใช้ได้
การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
ความเป็นมาของห้องเรียนสีขาว แนวทางการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว ดาวน์โหลดคู่มือโรงเรียนสีขาว
ดาวน์โหลดหนังสือ E-book การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ฉบับเต็มนำไปใช้ได้จริง
ดาวน์โหลด แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ด นำไปแก้ไขปรับใช้ได้เลย
แจกไฟล์เวิร์ดโครงงานคุณธรรม 20 เรื่อง สามารถดาวน์โหลดนำไปปรับใช้ได้
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม นำไปปรับใช้ได้
ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด โครงงานคุณธรรม ในห้องเรียน สามารถแก้ไขได้
โหลดชีทเอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ของแอป nesle school
ดาวน์โหลด แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1-ป.6 หลักสูตร 60
ตัวอย่างการเขียน is วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
แจกแบบฟอร์มโครงร่างรายวิชา IS การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
แบบฟอร์ม วฐ.3 พร้อมตัวอย่าง การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การประเมินวิทยฐานะจากเกณฑ์ ว17 ว21 สู่ วPA (ตำแหน่งครู)
ดาวน์โหลดแผนพัฒนาตนเองครูผู้สอน ID Plan (Individual Development Plan) ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดคู่มือ การประกันคุณภาพภายใน พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ 2564
แจกใบงานภาษาไทย ทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทย
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 3 ปี สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ภาค ค)
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ไฟล์เวิร์ด
สมุดบันทึกความดี
ดาวน์โหลดเลย แผนการสอนอนุบาล พร้อมแบบฝึกหัด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดแผนการสอนปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนต่างๆ
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2557
แจกไฟล์เวิร์ดตัวอย่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ผู้สนับสนุน