วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่างเอกสารการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข64 จากโครงการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข
ตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบรายงานเพื่อเสนอพิจารณาคัดเลือก ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น64
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
การเขียนแผนการสอน พร้อมตัวอย่างแผนการสอนไฟล์เวิร์ด
แจกแผนการสอนอนุบาลปฐมวัย ครบชั้น นำไปใช้ได้เลย
แจกแผนการสอนวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมไว้ให้แล้วใน Drive เดียว
มาแล้วแจกฟรี หนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 2564 ไฟล์ PDF
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF ความรู้ความเข้าใจการประพฤติปฏิบัติ
แจกหนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย2564 ภาค ข PDF ความรู้ความสามารถ
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 PDF ภาค ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
หนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF โหลดฟรี
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ทุกตำแหน่ง 2564
รวมเอกสาร ว.9/2564 ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ไฟล์เวิร์ด
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564
แจกหน้าปกพร้อมแบบฟอร์มข้อตกลง PA ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ dltv สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ตัวอย่างแนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)
ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้
แจกไฟล์ตัวอย่าง Powerpoint นําเสนอโครงงาน is บทที่ 1-3
ดาวน์โหลด คู่มือ วPA ว9/2564 วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจกตัวอย่างไฟล์ แบบรายงานกิจกรรม ของโรงเรียน
แจกไฟล์ แผนการสอนหน้าเดียว สำหรับครูผู้สอนนำไปปรับใช้งานได้จริง
แจกตัวอย่าง กำหนดการเรียนรู้ ตัวอย่างแผนการสอน แบบฟอร์มแผนการสอน
แจกไฟล์ PowerPoint ว21 แก้ไขได้ นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย 4-6 และ มัธยมต้น 1-3
เผยแพร่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดไฟล์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ฟรีจาก Google Drive
โครงงานคุณธรรม โครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทําความดี
ผู้สนับสนุน