วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1
แบบฝึกทักษะ การอ่าน-การเขียน วิชาภาษาไทย ป.1
ตัวอย่างหลักฐานและร่องรอย SAR ครู
แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”(ครูดีในดวงใจ)
ตัวอย่าง บันทึกหลักฐานร่องรอย ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ SAR เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
แจกไฟล์ตัวอย่าง วฐ.2 2563
ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอตั้งกลุ่ม PLC และ บันทึกข้อความ PLC
แนวทางการเก็บเอกสารหลักฐาน ผลงาน เกียรติบัตร ภาพถ่าย อื่นๆ ฯลฯ ตามแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู แบบใหม่ ว6/2562
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือ และวันวชิราวุธ
แบบฟร์อม บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟร์อม กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
แนวทางการเตรียมเอกสาร เพื่อรับการประเมินครูผู้ช่วยแบบใหม่
แบบวัดความสนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ
แบบบันทึกสำหรับครูอนุบาล(ปฐมวัย)
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แจกไฟล์ Excel แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของผู้เรียน
ตัวอย่าง ไฟล์เอกสารการประเมิน ว 21 ตำแหน่งครู แบบ วฐ.1-3
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561)
คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ
รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Teacher’s Self Assessment Report : T-SAR)
แบบฟอร์ม SAR+ID PLAN ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม สมศ. ประเมินรอบ 4
หลักการแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
Flow Chart แสดงขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ และขั้นตอนการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python
หนังสือรับรองชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการมาทดแทนเป็น PLC
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
เอกสารนักเรียนย้าย
Loading...