วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจกแผ่นพับสอบครูผู้ช่วย
แจกแผ่นพับสอบผู้บริหาร
ตัวอย่าง แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ 2563
เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563
ชุดวิชาลูกเสือ กศน.
ดาวน์โหลดแผนการสอนตามหนังสือกระทรวงฯ ป.1-ป.6
เอกสารแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
เอกสารด้านสะเต็มศึกษา กิจกรรมและคู่มือช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
ดาวน์โหลด Powerpoint การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หนังสือส่งวิทยะฐานะ ว21
บันทึกข้อความส่ง ว21
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
แจกตัวอย่างไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint คณะกรรมการกลั่นกรอง ว21 เพื่อขอวิทยะฐานะ
ตัวอย่าง ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา
หนังสือรับรองปฏิบัติงานย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน
หนังสือรับรอง กรณีไม่มีชั่วโมง PLC
ตัวอย่างเอกสารการทำ คศ.2 วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา วฐ.
ตัวอย่าง บันทึกข้อความส่ง วฐ.2
ตัวอย่างเอกสารคู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายงานของโรงเรียน
SAR ผู้บริหารสถานศึกษา
แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอน
คู่มือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1
แบบฝึกทักษะ การอ่าน-การเขียน วิชาภาษาไทย ป.1
ตัวอย่างหลักฐานและร่องรอย SAR ครู
แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”(ครูดีในดวงใจ)
ตัวอย่าง บันทึกหลักฐานร่องรอย ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ SAR เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
แจกไฟล์ตัวอย่าง วฐ.2 2563
ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอตั้งกลุ่ม PLC และ บันทึกข้อความ PLC
แนวทางการเก็บเอกสารหลักฐาน ผลงาน เกียรติบัตร ภาพถ่าย อื่นๆ ฯลฯ ตามแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู แบบใหม่ ว6/2562
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือ และวันวชิราวุธ
Loading...