วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 5 เล่ม
คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
คู่มือการสอน อ่าน เขียน แจกลูกสะกดคํา โดย สพฐ.
ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2563
ตัวอย่างไฟล์เอกสารการประกวดต่างๆ
รวมลิงก์แผนการสอนฟรีที่นี่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
บัญชีคำพื้นฐาน ดาวน์โหลด บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6
ตัวอย่าง คำนำ สารบัญ เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายครู
ตัวอย่าง T-SAR ไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่าง เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายครู ที่ได้ย้าย สามารถแก้ไขได้
SAR รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 (ฟอร์มเปล่า)
แบบฟอร์มรายงานตนเอง T-SAR สำหรับครูปฐมวัย
สรุปรายงานการประเมินใช้หลักสูตร
คู่มือหลักสูตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ไฟล์เวิร์ด SAR ครู 2563
แผ่นพับประเมินผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลด SAR ว.21
บันทึกข้อความ ว21
ตัวอย่างไฟล์ วิทยฐานะ คศ.2 (เกณฑ์ใหม่ ว21)
ดาวน์โหลดใบงานคัดไทย คัดตามรอยประ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี
3 ตัวอย่าง แนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
คู่มือการประเมินการดำเนินการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน และทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ตัวอย่างการทำหลักสูตรสถานศึกษา
ตัวอย่างไฟเวิร์ด SAR โรงเรียน กำหนดค่าเป้าหมาย
การบริการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4655 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2563
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563
คู่มือประเมิน ITA สำหรับสถานศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงาน ว.21
Loading...