วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบวัดความสนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ
แบบบันทึกสำหรับครูอนุบาล(ปฐมวัย)
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แจกไฟล์ Excel แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของผู้เรียน
ตัวอย่าง ไฟล์เอกสารการประเมิน ว 21 ตำแหน่งครู แบบ วฐ.1-3
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561)
คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ
รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Teacher’s Self Assessment Report : T-SAR)
แบบฟอร์ม SAR+ID PLAN ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม สมศ. ประเมินรอบ 4
หลักการแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
Flow Chart แสดงขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ และขั้นตอนการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python
หนังสือรับรองชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการมาทดแทนเป็น PLC
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
เอกสารนักเรียนย้าย
เอกสารเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
แจก ปพ.5 แบบออนไลน์แก้ไขได้
ดาวน์โหลด ปพ.5 ไฟล์ Excel แก้ไขได้
ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการอบรม
การจัดโต๊ะหมู่บูชา
ดาวน์โหลดแผนการสอน
ตัวอย่างการเขียนแบบคำร้องขอย้าย
ดาวน์โหลด แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้
รายละเอียดเอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครู 2563
แบบสรุปผลการทำกิจกรรม PLC โรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสารจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
ดาวน์โหลดเอกสารธุรการชั้นเรียน
ตัวอย่าง Resume สวยๆ โดนใจ
Loading...