วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ดาวน์โหลดฟรีที่นี่
แจกตัวอย่างการเขียน บันทึกPLC
ดาวน์โหลด จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์องค์กรแก้ไขได้ฟรี
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564
ตัวอย่างรายงานผลงานนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ปี 2565
ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์เล่มย้าย2565 ปกเล่มพร้อมหัวข้อ ไฟล์แก้ไขได้
ไฟล์เวิร์ดโครงงานคุณธรรมปีการศึกษา 2564
ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โหลดที่นี่ เอาไปดูเป็นตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA
โหลดฟรี แผนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
บันทึกข้อความ ส่งรายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล SAR
รายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 2565 (Self Assessment Report : SAR)
ดาวน์โหลด แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ไฟล์ Word แก้ไขได้ 2565
ตัวอย่างเอกสารการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข64 จากโครงการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข
ตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบรายงานเพื่อเสนอพิจารณาคัดเลือก ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น64
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
การเขียนแผนการสอน พร้อมตัวอย่างแผนการสอนไฟล์เวิร์ด
แจกแผนการสอนอนุบาลปฐมวัย ครบชั้น นำไปใช้ได้เลย
แจกแผนการสอนวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมไว้ให้แล้วใน Drive เดียว
มาแล้วแจกฟรี หนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 2564 ไฟล์ PDF
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF ความรู้ความเข้าใจการประพฤติปฏิบัติ
แจกหนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย2564 ภาค ข PDF ความรู้ความสามารถ
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 PDF ภาค ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
หนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF โหลดฟรี
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ทุกตำแหน่ง 2564
รวมเอกสาร ว.9/2564 ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ไฟล์เวิร์ด
ผู้สนับสนุน