วันเสาร์, 11 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะตาม ว21
แบบสรุปรายงานการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดาวน์โหลด พาวเวอร์พ้อย การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลดบันทึกข้อความรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
วิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อัพเดท เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
แบบทดสอบอ่านเขียน ป.1-6
ดาวน์โหลด คู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
แจกฟรี หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม 7 เล่ม
การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมบูรณาการ Active Learning
แจกตัวอย่างรูปเล่มเอกสารคำร้องการย้ายข้าราชการครู
แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (อายุ 13 – 18 ปี)
แจกฟรีหนังสือ Ebook เตรียมสอบครูผู้ช่วย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
แจกไฟล์รูปเล่ม SAR ที่สอดคล้องกับ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
ดาวน์โหลดบันทึกหลังการจัดกิจกรรมประจำวันปฐมวัย
ดาวน์โหลดหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี
แนวทางการเก็บเอกสาร แฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือในการเขียนหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ)
ศึกษาแนวทางการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ จาก ก.ค.ศ. ว17,ว21
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
ดาวน์โหลดแบบทดสอบอ่านเขียนสำหรับนักเรียน
แจกไฟล์ Excel ปพ.4,5,6 ฟรีแก้ไขได้
ใบเสนอราคา (Quotation)
แจก Ebook หนังสือเสริมวิชาภาษาไทย แบบ Infographic
แจกปกรายงาน ฟรีแก้ไขได้
เรียนโค้ดดิ้ง (coding) โดยไม่ต้องใช้คอม กับหนังสือฟรี CS Unplugged
บันทึกข้อความ sar
แบบรายงานผลการสร้างนวัตกรรม PLC
Loading...