วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

สารานุกรมพืชในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลพืชไว้กว่า 1,600 ชนิด
ดาวน์โหลด คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คู่มือและหลักสูตรพัฒนา ผอ.สถานศึกษาและ รองผอ.สถานศึกษา
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สรุปย่อ คณะกรรมการ ประธาน และจำนวนสมาชิก หน่วยงานทางการศึกษาฯ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Word)
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑
แจกหนังสือ Roadmap การพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
ดาวน์โหลด เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
หนังสือ BBL (Brain-based Learning) ฟรีดีๆ ที่คุณครูคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
ดาวน์โหลด แบบบันทึกการอ่าน
คู่มือการประเมินสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบันทึกหลังการสอน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ดาวน์โหลด แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจก ebook สรุปรวม กฏหมายการศึกษา
ดาวน์โหลด หน้าปกรายงาน
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการศึกษา
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
แจกฟรี e-book สรุปหลักสูตรแกนกลาง51
ดาวน์โหลดหนังสือดี ครูประณีตคิดนอกกรอบ : ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด
แจกฟรีไม่อ่านไม่ได้แล้ว! หนังสือ ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
ดาวน์โหลด ข้อสอบ o-net
วิธีการดูผลคะแนนสอบ O-Net (โอเน็ต) ด้วยตัวเอง
ผู้สนับสนุน