วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
แจกฟรี e-book สรุปหลักสูตรแกนกลาง51
ดาวน์โหลดหนังสือดี ครูประณีตคิดนอกกรอบ : ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด
แจกฟรีไม่อ่านไม่ได้แล้ว! หนังสือ ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
ดาวน์โหลด ข้อสอบ o-net
วิธีการดูผลคะแนนสอบ O-Net (โอเน็ต) ด้วยตัวเอง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551
ดาวน์โหลดเอกสาร ประวัติอาเซียน
ดาวน์โหลด e-book สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ดาวน์โหลดตัวอย่าง โครงการวิจัย
ใบความรู้อาเซียน เรื่อง สินค้าอ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง
ดาวน์โหลด วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฟรี
ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
ดาวน์โหลด บัตรข้อสอบ item card
ดาวน์โหลด ตัวอย่าง Lesson Plan
ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดตราครุฑ ใส่เอกสารราชการไทย
เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 (การศึกษาพิเศษ)
ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว
ดาวน์โหลด แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี
ดาวน์โหลดหนังสือ 6 เล่ม การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง…
ผู้สนับสนุน