วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

สิทธิและเงินที่จะได้รับกรณีลาออก/ให้ออก/ปลดออก
ดาวน์โหลด แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
แจกไฟล์กระดาษสวยๆน่ารักๆ
ดาวน์โหลด แผ่นพับครูผู้ช่วย
กคศ.ออกคู่มือ logbook เก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อทำวิทยฐานะใหม่
แจกไฟล์ป้ายไวนิลเกี่ยวกับการกำจัดขยะในโรงเรียน
ดาวน์โหลดแผ่นพับสวยๆสีทอง
คู่มือการใช้งาน Logbook สําหรับข้าราชการครูสายงานการสอนเพื่อขอประเมินวิทยฐานะ
แจกปกรายงานการอบรมโทนฟ้าขาวสวยงาม
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เรื่อง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แจกปก สวยๆสีน้ำเงิน
ดาวน์โหลด เพาเวอร์พ้อยนำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
แจกกรอบลายดอกลายน่ารักๆ
แจกปกรายงานสีสันสวยงาม
แจกตัวอย่างแบบฟร์อมการเขียนโครงร่างนวัตกรรม
แจกปกไฟล์เวิร์ด ตัวอย่าง หนังสือคู่มือครูหนังสือเรียน
ตัวอย่างเอกสารในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลดปกรายงานโทนสีส้ม
แจกไฟล์หน้าปกสวยๆ ทั้งไฟล์ JPG และไฟล์ Photoshop
แบ่งปันปกหนังสือสวยๆ ไว้ใช้ในการตกแต่งเอกสาร รูปเล่มรายงาน
แจกปก SAR รายงานการประเมินตนเอง
ดาวน์โหลด Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ5
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ออกแบบนามบัตรออนไลน์
แจกกรอบเกียรติบัตร
แจกแผ่นพับสวยๆ สไตล์โมเดิลทันสมัยไม่ซ้ำใคร
ดาวน์โหลดคู่มือครู การช่วยนักเรียนให้ เลิกสูบบุหรี่
แจกปก แบบมีตรา สพฐ. (และไม่มีตรา)
ผู้สนับสนุน