วันเสาร์, 11 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม สมศ. ประเมินรอบ 4
หลักการแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
Flow Chart แสดงขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ และขั้นตอนการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python
หนังสือรับรองชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการมาทดแทนเป็น PLC
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
เอกสารนักเรียนย้าย
เอกสารเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
แจก ปพ.5 แบบออนไลน์แก้ไขได้
ดาวน์โหลด ปพ.5 ไฟล์ Excel แก้ไขได้
ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการอบรม
การจัดโต๊ะหมู่บูชา
ดาวน์โหลดแผนการสอน
ตัวอย่างการเขียนแบบคำร้องขอย้าย
ดาวน์โหลด แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้
รายละเอียดเอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครู 2563
แบบสรุปผลการทำกิจกรรม PLC โรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสารจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
ดาวน์โหลดเอกสารธุรการชั้นเรียน
ตัวอย่าง Resume สวยๆ โดนใจ
ตัวอย่างการจัดทำประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน
เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
เอกสารคู่มือการประเมินวิทยฐานะครู ว21
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) ว21
แจกไฟล์เพาเวอร์พ้อย SAR หน้าเดียว
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
SAR ครู ปีการศึกษา 2562
แจกพื้นหลังเกียรติบัตรกีฬา ขนาดA4
แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.3
ดาวน์โหลด แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ
Loading...