วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

การเขียนหนังสือราชการ
แบบฟอร์มบันทึกการ นั่งสมาธิ ดื่มนม แปรงฟัน ออมเงิน
แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING
แจกแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
แจก PowerPoint Template COVID – 19
ไฟล์แผนการสอนหลักสูตรใหม่
แจกพื้นหลังแผ่นพับพร้อมตัวอย่าง
PDF สรุปมาตรการการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดภาคเรียน
ดาวน์โหลด Flip e-Book หนังสือ 128 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
แผนการสอนวิทยาการคํานวณ2563
ดาวน์โหลด เอกสารแนะแนวการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานไทยชนะ
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
แผนการสอนวิทยาการคํานวณ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
หนังสือรับรองเงินเดือนครู
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม
ตัวอย่างการเขียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ตัวอย่างการเขียน ครูดีไม่มีอบายมุข
รวมลิ้งดาวน์โหลด SAR ล่าสุด
เอกสารความรู้ SAR การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบเสนอขอรางวัลหนึ่งแสนครูดี
แบบประเมินกิจกรรม โครงการการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวอย่างการเขียน รายงานโครงการอบรมออนไลน์ การสอนเพศวิถีศึกษา
ตัวอย่างไฟล์ แผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 (ID Plan)
ตัวอย่าง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระบบคัดกรองสุขภาพนักเรียนก่อนเปิดเรียนโควิด-19
บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
Loading...