วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านก่อนไปสอบคู่มือสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพฐ. 2566
คู่มือ DMC 2566 แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
แนวข้อสอบ ก.พ. 2566 ไฟล์ PDF ไฟล์ Word อ่านไว้เตรียมสอบ
หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย 2566
ดาวน์โหลด คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเมินครูผู้ช่วย 2565 และแบบประเมินไฟล์เวิร์ด
ดาวน์โหลดแบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย ไฟล์ PDF และ DOC
ดาวน์โหลดแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ของ สพฐ.‎ ป.1 – ม.3 ที่นี่
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566
ดาวน์โหลด คู่มือการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุสำหรับสถานศึกษา ฉบับปรับปรุงล่าสุด
แจกไฟล์ PDF สรุปเนื้อหาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมข้อสอบ
ดาวน์โหลด แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ. ปีการศึกษา 2566
ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2566
ย้ายครู ครั้งที่ 2/2566 ครูยื่นคำร้องขอย้าย 5-25 ก.ค. 2566
ดาวน์โหลดแผนการสอน อ.1 – อ.3 เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม 2566
แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดแบบประเมิน ITA 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
เชิญดาวน์โหลด คู่มือการประเมิน ITA 2566
บัญชีจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครู หรือ อัตราเกษียณครู 2565 แต่ละจังหวัด
รับสมัครกรรมการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ปีการศึกษา 2566
ผังการสอบใบประกอบวิชาชีพครู Test Blueprint ที่คุรุสภากำหนด 2565
ศธ.ประกาศ ยกเลิกการใช้ผล O-NET ในการตัดสินผลการเรียน
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดเอกสารแนบคำขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA
ดาวน์โหลดแบบเลื่อนเงินเดือนไฟล์เวิร์ด 2566 ล่าสุด ศธ 0206.7/ว 23
ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเมินเลื่อนเงินเดือน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว23/2564
เอกสารยื่นในระบบ DPA เอกสารแนบคำขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้สนับสนุน