วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
แจกไฟล์โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
แจกไฟล์ SAR หน้าเดียว
สมุดเขียนตามคำบอกภาษาไทย
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน excel
แจกไฟล์สมุดจดการบ้าน
แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปฐมวัย-ม.3 สามารถแก้ไขได้
สมุดรายงานประจำตัวเด็กระดับปฐมวัย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน ประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมคู่มือครู ล่าสุด
แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.6 ไฟล์ Word
ไฟล์เวิร์ด สรุปการจัดกิจกรรมโฮมรูม 2563 แก้ไขได้
แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.1-6 ตามหนังสือกระทรวง
ไฟล์ตัวอย่างการประเมินวิทยฐานะ คศ.2 (เกณฑ์ใหม่ ว21)
แบ่งปัน วฐ. 2 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แบบฝึกคัดอักษรล้านนาจุดไข่ปลา ก-ฮ 44 ตัว
แบบรายงานปะหน้าคำร้องขอย้าย เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรใหม่
แผนการสอน วิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรใหม่
แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.6
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม
แจกเอกสารประเมินครูผู้ช่วย 25 ไฟล์ใหม่ล่าสุด
แจกแผนลูกเสือ ป.1-ป.6 ไฟล์เวิร์ด
แจกโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 1-3
โลโก้ OBEC AWARDS
คู่มือแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 เล่ม
แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
โหลดไฟล์ จดหมายข่าว แก้ไขได้
ตัวอย่างแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
Loading...