วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจกปก SAR รายงานการประเมินตนเอง
ดาวน์โหลด Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ5
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ออกแบบนามบัตรออนไลน์
แจกกรอบเกียรติบัตร
แจกแผ่นพับสวยๆ สไตล์โมเดิลทันสมัยไม่ซ้ำใคร
ดาวน์โหลดคู่มือครู การช่วยนักเรียนให้ เลิกสูบบุหรี่
แจกปก แบบมีตรา สพฐ. (และไม่มีตรา)
E-Book แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อ่านแล้วสอบได้ชัวร์100%
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย PLC ในการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ปี พ.ศ.2560 – 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียน SAR ของสถานศึกษา” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”
รายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบการย้ายปี2560
ดาวน์โหลด PowerPoint การประชุม Conference โรงเรียนเครือข่าย โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559
ดาวน์โหลด หนังสือประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด แบบประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
คู่มือ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
สารานุกรมพืชในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลพืชไว้กว่า 1,600 ชนิด
ดาวน์โหลด คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คู่มือและหลักสูตรพัฒนา ผอ.สถานศึกษาและ รองผอ.สถานศึกษา
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สรุปย่อ คณะกรรมการ ประธาน และจำนวนสมาชิก หน่วยงานทางการศึกษาฯ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Word)
ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑
แจกหนังสือ Roadmap การพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
ดาวน์โหลด เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ผู้สนับสนุน