วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 (การศึกษาพิเศษ)
ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว
ดาวน์โหลด แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี
ดาวน์โหลดหนังสือ 6 เล่ม การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง…
ดาวน์โหลด หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ทั้ง 12 เล่ม ฟรี
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
คู่มือประเมินสมรรถนะครู
คู่มือปฏิบัติราชการของครู
ดาวน์โหลด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย
คู่มือการพัฒนา หลักสูตรและการสอน
Loading...