วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

บุคลิกภาพของครูที่ดี
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของครูไทย
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับวินัย
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย
องค์ประกอบของจริยธรรม
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
มาตรฐานวิทยฐานะครู
หลักการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของครูในการประกันคุณภาพภายใน
งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์
การดำเนินการทางวินัย
หมวด 3  การกำหนดตำแหน่ง
จรรยาบรรณครู
จริยธรรมที่เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับครู
ความหมาย “จรรยาบรรณ”
อุดมการณ์ของความเป็นครู
กระบวนการกัลยาณมิตร การนิเทศแบบไม่นิเทศ
จริยธรรมของครู
การออกจากราชการ
ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการครู
การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลด PowerPoint จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ความหมายของ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ผู้สนับสนุน