วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ข้อกำหนดจรรยาข้าราชการครู
ค่านิยมของ สพฐ.
กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่านิยมหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรมของครูและผู้บริหาร
คุณธรรมของครู
การลงโทษปลดออกไล่ออก
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ
โทษทางวินัยครู
โครงสร้างวินัยข้าราชการครู
จุดมุ่งหมายของวินัย
ความหมายของคำว่า วินัย
สมรรถนะวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมของครู
วินัยและการรักษาวินัย
Loading...