วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

ความรู้เรื่อง การเกษียณอายุราชการ
ค่านิยมครู
สรุป วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู
สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
ข้อมูลเตรียมสอบครู
อาชีพครู
หมวดที่ 6 วินัยและการรักษาวินัย
วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ
การประกอบวิชาชีพครู
วินัยข้าราชการ อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 ความหมาย
8 คุณธรรมพื้นฐาน
คุณธรรม 4 ประการ
คุณธรรมสำหรับครู
การเปิดและปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
การชักธงชาติในสถานศึกษา
ความเป็นครู
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์การประเมินของข้าราชการสังกัด สพฐ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ข้อกำหนดจรรยาข้าราชการครู
ค่านิยมของ สพฐ.
กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่านิยมหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรมของครูและผู้บริหาร
คุณธรรมของครู
การลงโทษปลดออกไล่ออก
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์
Loading...