วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการครู
การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลด PowerPoint จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ความหมายของ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าการกระทำอย่างใด ถือเป็นความผิดวินัย
มาตรา 96 โทษทางวินัย ของข้าราชการครู
หลักธรรมสำหรับครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
จริยธรรมสำหรับครู
ความรู้เรื่อง การเกษียณอายุราชการ
ค่านิยมครู
สรุป วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู
สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
ข้อมูลเตรียมสอบครู
อาชีพครู
หมวดที่ 6 วินัยและการรักษาวินัย
วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ
การประกอบวิชาชีพครู
วินัยข้าราชการ อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 ความหมาย
8 คุณธรรมพื้นฐาน
คุณธรรม 4 ประการ
คุณธรรมสำหรับครู
การเปิดและปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
การชักธงชาติในสถานศึกษา
ความเป็นครู
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์การประเมินของข้าราชการสังกัด สพฐ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Loading...