วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

การบริหารจัดการชั้นเรียน
บทบาทหน้าที่ของครู ตามทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ
บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้าใจง่ายๆ กับ Mind map จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน
ลักษณะการสอนที่ดี
บุคลิกภาพของครูที่ดี
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของครูไทย
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับวินัย
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย
องค์ประกอบของจริยธรรม
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
มาตรฐานวิทยฐานะครู
หลักการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของครูในการประกันคุณภาพภายใน
งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์
การดำเนินการทางวินัย
หมวด 3  การกำหนดตำแหน่ง
จรรยาบรรณครู
จริยธรรมที่เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับครู
ความหมาย “จรรยาบรรณ”
อุดมการณ์ของความเป็นครู
กระบวนการกัลยาณมิตร การนิเทศแบบไม่นิเทศ
จริยธรรมของครู
การออกจากราชการ
Loading...