วันจันทร์, 9 ธันวาคม 2562

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

หมวดที่ 6 วินัยและการรักษาวินัย
วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ
การประกอบวิชาชีพครู
วินัยข้าราชการ อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 ความหมาย
8 คุณธรรมพื้นฐาน
คุณธรรม 4 ประการ
คุณธรรมสำหรับครู
การเปิดและปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
การชักธงชาติในสถานศึกษา
ความเป็นครู
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์การประเมินของข้าราชการสังกัด สพฐ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ข้อกำหนดจรรยาข้าราชการครู
ค่านิยมของ สพฐ.
กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่านิยมหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรมของครูและผู้บริหาร
คุณธรรมของครู
การลงโทษปลดออกไล่ออก
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ
โทษทางวินัยครู
โครงสร้างวินัยข้าราชการครู
จุดมุ่งหมายของวินัย
ความหมายของคำว่า วินัย
สมรรถนะวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
Loading...