ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

ข้อมูลเตรียมสอบครู

ครูเชียงรายได้รวบรวบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณครูไว้แล้ว โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวดหมู่ คุณครูท่านไหนที่ต้องการศึกษาเรื่องไหนสามารถคลิกได้ที่หัวข้อลิ้งหมวดหมู่ ด้านล่างเลยครับผม

อาชีพครู

อาชีพครู เป็นอาชีพที่น่ายกย่องและมีเกียรติ เป็นวิชาชีพชั้นสูง ถ่ายทอดความรู้ ด้วยวิธีการสอนการแนะนำแนะแนวจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ มีความรักเมตตาศิษย์ เสียสละ อดทน หมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และที่สำคัญมีคุณธรรม มีอุดมการณ์ ยึดมั่นปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

หมวดที่ 6 วินัยและการรักษาวินัย

หมวดที่ 6 วินัยและการรักษาวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง

วินัยไม่ร้ายแรง 1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 5 ด้าน 9 ข้อ

การประกอบวิชาชีพครู

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต (มาตรา 44) คุณสมบัติ (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (2) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า (3) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน

คุณธรรม 4 ประการ

คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระราชดำรัสแก่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อ พ.ศ. 2525 ความว่า

คุณธรรมสำหรับครู

คุณธรรมสำหรับครู คือ คุณงามความดีของบุคคลที่เป็นครู ซึ่งได้กระทำไปด้วยความสำนึกในจิตใจโดยมีเป้าหมายว่าเป็นการกระทำความดี หรือเป็นพฤติกรรมที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม

การเปิดและปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

การเปิดและปิดภาคเรียนของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 โดยสรุป ดังนี้

การชักธงชาติในสถานศึกษา

สถานศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547

ความเป็นครู

  ความเป็นครู มาจากคำว่า  ครู หรือคุรุ ในภาษาไทย มาจากคำว่า คุรุธาตุ หรือ ครธาตุ  ซึ่งแปลความได้ว่าเป็นผู้ที่หนักในวิชาความรู้ ในคุณธรรม และในภารกิจการงาน รวมทั้งการทำหน้าที่ยกย่องเชิดชูศิษย์ของตนเอง

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ  ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ส่วนที่ 5 การประกอบวิชาชีพควบคุม มาตรา 48 ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา

ข้อกำหนดจรรยาข้าราชการครู

ข้อกำหนดจรรยาข้าราชการครู 1. รักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ 2. ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน 3. ชี้แนะและปลูกผังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน 4. ปฏิบัติต่อเด็กและผู้เรียน โดยคำนึงถึงสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน

ค่านิยมของ สพฐ.

ค่านิยม สพฐ.  OBEC Core Values เป็นองค์กรที่มีชีวิต     O = Organic พร้อมจิตเอื้ออาทร    B = Benevolence มีอาภรณ์ คือ ความขยัน     E = Eagerness ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม      C = Compliance

กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ 2. มีความเที่ยงธรรม 3. ปฏิบัติตนในกรอบศีลธรรมอันดี 4. สามัคคีไม่ข่มเหงรังแก กลั่นแกล้ง 5. ไม่กระทำอันเป็นการลบหลู่ 6. ละเว้นกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม

คุณธรรมของครูและผู้บริหาร

1. คุณธรรมของกัลยาณมิตรธรรม7  ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดีหรือครูที่ดี ๗ ประการ 2. พรหมวิหาร 4 คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่

คุณธรรมของครู

คุณธรรมของครู คุณธรรมของกัลยาณมิตรธรรม7  ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดีหรือครูที่ดี ๗ ประการ  คุณธรรมเปรียบเสมือนหลักการสำคัญที่ให้บุคคลหรือสังคมนำไปใช้และไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างราบรื่น  มีความสำเร็จในการทำงาน  เป็นคนดีของ  สังคม และประเทศชาติ

การลงโทษปลดออกไล่ออก

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก ให้ดำเนินการดังนี้

1 2 3 4
Loading...