วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

ข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย
องค์ประกอบของจริยธรรม
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
มาตรฐานวิทยฐานะครู
หลักการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของครูในการประกันคุณภาพภายใน
งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์
การดำเนินการทางวินัย
หมวด 3  การกำหนดตำแหน่ง
จรรยาบรรณครู
จริยธรรมที่เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับครู
ความหมาย “จรรยาบรรณ”
อุดมการณ์ของความเป็นครู
กระบวนการกัลยาณมิตร การนิเทศแบบไม่นิเทศ
จริยธรรมของครู
การออกจากราชการ
ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการครู
การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลด PowerPoint จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ความหมายของ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าการกระทำอย่างใด ถือเป็นความผิดวินัย
มาตรา 96 โทษทางวินัย ของข้าราชการครู
หลักธรรมสำหรับครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
จริยธรรมสำหรับครู
ความรู้เรื่อง การเกษียณอายุราชการ
ค่านิยมครู
Loading...