วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

ตัวอย่างชุดปกติขาวครูผู้ช่วย เพื่อใช้ในการจัดทำบัตรข้าราชการ
ขั้นตอน การต่อใบประกอบวิชาชีพ ออนไลน์
สรุปจรรยาบรรณครู 5 หมวด 9 ข้อ ใหม่ล่าสุด
วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2565
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2565
จรรยาบรรณครู มี 5 หมวด 9 ข้อ ดังนี้
การปฏิบัติงาน โอนย้าย การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู
หลักธรรมสำหรับครู คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 64
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ​5 ด้าน 9 ข้อ มาตรฐานการปฏิบัติตนของครู
ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 2/2564
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ขั้นตอนการเรียนครู
ครูดีในดวงใจ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
การตรวจสอบสถานะ-การพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบบอิเล็กทรอนิกส์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ
สรุปจรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด พ.ศ. 2556
รายงานผลการดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี
พฤติกรรมข้อบ่งชี้ข้อปฏิบัติ ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครู
การประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9 ข้อ ดังนี้
จรรยาบรรณครู 9 ประการ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู จากข้อบังคับ คุรุสภา
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้สนับสนุน