วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน SELF STUDY REPORT OF TEACHER
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ผลการประเมินการปฏิบัติงานครู (SAR)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กรณีปกติ)​ สังกัด​ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ กระทรวงศึกษาธิการ​ ป​ี​ 2563​
หลักธรรมสำหรับครู
ข้อกำหนดเรื่องวินัย
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์
องค์ประกอบของวิชาชีพครู
แจกฟรีหนังสือ Ebook เตรียมสอบครูผู้ช่วย
การดำเนินการพัฒนาครู การเสริมสร้าง สมรรถนะครูผู้ช่วย
หลักสิบประการของความเป็นครูดี
ลักษณะของครูที่ควรปฏิบัติตามและไม่ควรปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
เด็กนักเรียนถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง
การเกิดอุปทานหมู่ในโรงเรียน
การแก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
การบริหารจัดการชั้นเรียน
บทบาทหน้าที่ของครู ตามทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ
บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้าใจง่ายๆ กับ Mind map จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน
ลักษณะการสอนที่ดี
บุคลิกภาพของครูที่ดี
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของครูไทย
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับวินัย
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
Loading...