วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

การวิจัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ดาวน์โหลด งานวิจัย วิทยานิพนธ์แบบฉบับเต็ม ได้แล้ว
Re-Ed โปรแกรมสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ดาวน์โหลด งานวิจัยฉบับเต็ม (FullText) และบทคัดย่อที่น่าสนใจ
งานวิจัยในโรงเรียน โตไปไม่อ้วน
ลักษณะของเครื่องมือวิจัยที่ดี
ตัวอย่าง ผลงานวิชาการและงานวิจัย จากคุณครูทั่วประเทศ
รวมเว็บไซต์ ฐานข้อมูลวิจัยต่างประเทศ
ดาวน์โหลด งานวิจัยการศึกษา 
ตัวอย่าง วิจัยการบริหารการศึกษา
ตัวอย่างงานวิจัยการศึกษา กว่า 1,000 เรื่อง
แนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สรุปการวิจัยในชั้นเรียน
หลักในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
ข้อสอบการวิจัย พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาและจัดทำรายงานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
การเขียนเอกสารอ้างอิง รายงานโครงงาน
ดาวน์โหลด ตัวอย่างงานวิจัยเชิงสำรวจ
สรุปภาพรวมของ การวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยชั้นเรียน
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อสอบการวิจัยในชั้นเรียน พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด บทคัดย่องานวิจัยต่างประเทศ
ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
สรุปลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
ดาวน์โหลดตัวอย่าง โครงการวิจัย
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
ดาวน์โหลด วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฟรี
ผู้สนับสนุน