วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

การวิจัย

เทคนิคการเขียนตัวชี้วัด(KPI)
แนะนำเว็บศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อการวิจัยไทย
สถิติ(Statistic)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ กับเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต
ขั้นตอนการวิจัยทางสังคม
วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูตรหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การบูรณาการในสะเต็มศึกษา
ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA
ประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของรายงานทางวิชาการ
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย
ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ฉบับ Full Text
การนำเสนอผลรายงานการวิจัย
One Group Pretest – Posttest Design
การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้วงจร PAOR
หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
องค์ประกอบของรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ดาวน์โหลดฟรี วิทยานิพนธ์ วิจัย จากฐานข้อมูล 7 เว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทย
แจกข้อสอบ การวิจัยในชั้นเรียนพร้อมเฉลย
การเขียนโครงงาน IS
การวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน 
ลักษณะของการวิจัยทางการศึกษา
การใช้ google scholar ค้นหางานวิจัย
การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ดาวน์โหลด เพาเวอร์พ้อยนำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
แจกตัวอย่างแบบฟร์อมการเขียนโครงร่างนวัตกรรม
ผู้สนับสนุน