วันพุธ, 28 กันยายน 2565

การวิจัย

วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูตรหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การบูรณาการในสะเต็มศึกษา
ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA
ประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของรายงานทางวิชาการ
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย
ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ฉบับ Full Text
การนำเสนอผลรายงานการวิจัย
One Group Pretest – Posttest Design
การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้วงจร PAOR
หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
องค์ประกอบของรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ดาวน์โหลดฟรี วิทยานิพนธ์ วิจัย จากฐานข้อมูล 7 เว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทย
แจกข้อสอบ การวิจัยในชั้นเรียนพร้อมเฉลย
การเขียนโครงงาน IS
การวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน 
ลักษณะของการวิจัยทางการศึกษา
การใช้ google scholar ค้นหางานวิจัย
การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ดาวน์โหลด เพาเวอร์พ้อยนำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
แจกตัวอย่างแบบฟร์อมการเขียนโครงร่างนวัตกรรม
คลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เทคนิคการเขียน การวิจัยในชั้นเรียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ดาวน์โหลด งานวิจัย วิทยานิพนธ์แบบฉบับเต็ม ได้แล้ว
Re-Ed โปรแกรมสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ดาวน์โหลด งานวิจัยฉบับเต็ม (FullText) และบทคัดย่อที่น่าสนใจ
ผู้สนับสนุน