วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

การวิจัย

วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
การวิจัยทางการศึกษา
ครูผู้สอนเริ่มทำวิจัยเมื่อ ?
หลักในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างนวัตกรรมสื่อการสอนครู ทุกกลุ่มสาระ
โครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
การพิมพ์สูตร ค่าสถิติ การคำนวณต่างๆ ในบทที่ 3 การวิจัย
รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นวัตกรรมสื่อการสอน ตัวอย่างนวัตกรรม
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบฟอร์มรายงานการวิจัย 5 บท
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด งานวิจัยในชั้นเรียนประถมและอนุบาล ไฟล์Word
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน
ข้อเสนอแนะในการเสนอผลงานวิจัย
ประเภทของผลงานทางวิชาการครู
การคำนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
จุดประสงค์ของการทำวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนรายงาน
รูปแบบการเขียนอ้างอิง
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
CIPPA Model
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์
เทคนิคการเขียนตัวชี้วัด(KPI)
แนะนำเว็บศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อการวิจัยไทย
สถิติ(Statistic)
ผู้สนับสนุน