วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2562

การวิจัย

สรุปภาพรวมของ การวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยชั้นเรียน
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อสอบการวิจัยในชั้นเรียน พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด บทคัดย่องานวิจัยต่างประเทศ
ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
สรุปลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
ดาวน์โหลดตัวอย่าง โครงการวิจัย
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
ดาวน์โหลด วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฟรี
ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
การเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายๆ
ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว
การใช้งานโปรแกรมspss
ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี
ความเป็นมาของวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
Loading...