วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

ระเบียบการติดอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ความหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบ พนักงานราชการ
คําจํากัดความ เกี่ยวกับความผิดทางวินัย
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
การจัดการศึกษา
กฎหมายการศึกษา
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ผู้สนับสนุน