วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
การพักใช้ใบอนุญาต
คุณลักษณะที่ดีของครู
ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
สรุปย่อ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561
วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
e-book รวบรวมข้อหารือ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารแนบท้ายคำสั่ง (24 ส.ค. 60)
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ความหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560
อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
กรณีตัวอย่าง การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ว 2645 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. 29ธ.ค.2559
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
สรุปย่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ “ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 (ฉบับปรับปรุง 1 เม.ษ. 2559)”
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546
สรุปคําจํากัดความ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
สรุปคำจำกัดความ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ดาวน์โหลด คูมือ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผู้สนับสนุน