วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560
อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
กรณีตัวอย่าง การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ว 2645 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. 29ธ.ค.2559
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
สรุปย่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ “ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 (ฉบับปรับปรุง 1 เม.ษ. 2559)”
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546
สรุปคําจํากัดความ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
สรุปคำจำกัดความ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ดาวน์โหลด คูมือ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สรุปย่อ คณะกรรมการ ประธาน และจำนวนสมาชิก หน่วยงานทางการศึกษาฯ
แจก ebook สรุปรวม กฏหมายการศึกษา
ข้อมูลเตรียมสอบครู
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด e-book สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
การรับและส่งหนังสือ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ
อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ระเบียบการติดอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ความหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบ พนักงานราชการ
คําจํากัดความ เกี่ยวกับความผิดทางวินัย
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
การจัดการศึกษา
Loading...