วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กฎหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมายด้านการศึกษา
สมาชิกของคุรุสภา
การประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
บทบาทหน้าที่ของคุรุสภา
รวมพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ปี? ที่นี่มีคำตอบ
หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2563
วินัยและการรักษาวินัย
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย
หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย
หมวด 8 การออกจากราชการ
หมวด 9 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
แนวทางการพิจารณาการขออนุญาตไปต่างประเทศ
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
นโยบายการจัดการศึกษา ปี 2564
การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่
วินัยครูและการดำเนินการทางวินัยครู
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครู
งานพัสดุโรงเรียน
งบประมาณที่สถานศึกษา
การลาและการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด
กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้สนับสนุน