วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารแนบท้ายคำสั่ง (24 ส.ค. 60)
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ความหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560
อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
กรณีตัวอย่าง การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ว 2645 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. 29ธ.ค.2559
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
สรุปย่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ “ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 (ฉบับปรับปรุง 1 เม.ษ. 2559)”
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546
สรุปคําจํากัดความ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
สรุปคำจำกัดความ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ดาวน์โหลด คูมือ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สรุปย่อ คณะกรรมการ ประธาน และจำนวนสมาชิก หน่วยงานทางการศึกษาฯ
แจก ebook สรุปรวม กฏหมายการศึกษา
ข้อมูลเตรียมสอบครู
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด e-book สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
การรับและส่งหนังสือ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ
อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
Loading...