วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พร้อมข้อสอบ 30 ข้อ
สรุปจรรยาบรรณครู 5 หมวด 9 ข้อ ใหม่ล่าสุด
วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2565
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2565
รายชื่อ กศจ. 76 จังหวัด พร้อมลิงค์เว็บไซต์สำนักงาน
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ข้าราชการครู
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนครู สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติในการลา ลาป่วย ลากิจ ในปี 2565
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2565
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไฟล์เวิร์ด
รูปลักษณะ และขนาดของครุฑ หนังสือราชการ
5 เงื่อนไขการได้รับบำเหน็จและบำนาญข้าราชการ อัพเดทล่าสุด 2565
ตัวอย่าง การกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
อักษรโรมันประจำส่วนราชการ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ว17/2552 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ
งานพัสดุกลุ่มบริหารบุคคล
ขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะครู ตาม ว 17
ดาวน์โหลด คู่มือวิทยฐานะครู ว17
งานอาคารเรียน
งานประชาสัมพันธ์
งานอนามัยโรงเรียน
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบออนไลน์
ผู้สนับสนุน