กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินครูเชียงราย มีแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 มาให้ทุกท่านได้นำไปทบทวน และศึกษากันครับผม ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่หลายท่านไม่ค่อยเน้นกัน และหลายท่านพลาดตรงจุดนี้ ซึ่งแอดมินได้เห็นความสำคัญและจุดอ่อนเลยจัดทำข้อสอบชุดนี้ขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านจะได้นำไปศึกษาต่อ เพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยต่อไป และขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบครับผม แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 บททั่วไป ผู้ที่สนองพระราชโองการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช  2546 ? ตอบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เด็กที่ไม่ปรากฎบิดา มารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดา มารดาได้ หมายถึง ? ตอบ เด็กเรร่อน เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน และได้ความยากลำบาก หมายถึง ? ตอบ เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจ ไม่ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง หมายถึง ? ตอบ เด็กพิการ บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร หมายถึง ? ตอบ ครอบครัวอุปถัมภ์ การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ หมายถึง ? […]

สรุปคําจํากัดความ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด “ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความว่า แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกำหนดเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล “เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก” หมายความว่า เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ “ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน “การเรียนร่วม” […]

สรุปคำจำกัดความ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

สรุปคำจำกัดความ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส “เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตน “เด็กกำพร้า” หมายความว่า เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ “เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความลำบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกำลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ “เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจ ไม่ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่กำเนิดหรือ เกิดขึ้นภายหลัง “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด” หมายความว่า เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควรเด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนำไปในทางกระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนำไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง “นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งกำลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภท สามัญศึกษา และอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน “นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งกำลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน “บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม […]

ดาวน์โหลด คูมือ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คู่มือ-การกรอกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ หลักฐานการอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มีสิทธิประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาไดซึ่งออกใหแก ผูประกอบวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.๒๕๔๖ ที่กําหนดใหครูผูบริหาร สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ ยกเวน ผูมิไดประกอบวิชาชีพหลักดานการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตาม อัธยาศัย การจัดการศึกษาในศูนยการเรียน ผูบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา ผูใดประกอบวิชาชีพควบคุมดังกลาวโดยไมไดรับใบอนุญาต หรือแสดงดวยวิธีการใด ๆ ใหผูอื่น เขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอมที่จะประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสถานศึกษาที่รับผูมิไดรับใบอนุญาตเขาประกอบวิชาชีพ ควบคุมในสถานศึกษา จะตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๘ และ ๗๙ แหงพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ดาวน์โหลดที่นี่ คูมือ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มา : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สรุปย่อ คณะกรรมการ ประธาน และจำนวนสมาชิก หน่วยงานทางการศึกษาฯ

ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สิ่งที่เราต้องทราบเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของการบริหารการศึกษา เราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละองค์กร กระทรวงฯ ทบวง กรม ของแต่ละหน่วยงานการศึกษามีอะไรบ้างและ มีใครเป็นประธาน มีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ และเมื่อหลายวันก่อนผมมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับคุณครูท่านหนึ่งผมเลยได้เอกสารมาฉบับหนึ่ง พอดีคุณครูท่านนี้ได้สรุปไว้ให้เราเข้าใจได้ง่าย ผมเลยขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้กับท่านที่จะเตรียมตัวไปสอบ หรือคุณครู และผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษากันครับผม ดาวน์โหลด สรุปย่อ คณะกรรมการ ประธาน และจำนวนสมาชิก หน่วยงานทางการศึกษาฯ ที่นี่

แจก ebook สรุปรวม กฏหมายการศึกษา

สวัสดีครับผม ปีใหม่นี้ผมมี ebook สรุปรวม กฏหมายการศึกษา ที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆที่มาฝากทุกท่านที่สนใจนำไปอ่านเพื่อเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย หรืออ่านเพื่อความรู้ครับผม เนื้อหาในเล่มก็จะมีหัวข้อตามข้างล่างนี้ครับผม ซึ่งรวมแล้ว 15 หัวข้อ 83 หน้า 

ข้อมูลเตรียมสอบครู

ครูเชียงรายได้รวบรวบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณครูไว้แล้ว โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวดหมู่ คุณครูท่านไหนที่ต้องการศึกษาเรื่องไหนสามารถคลิกได้ที่หัวข้อลิ้งหมวดหมู่ ด้านล่างเลยครับผม

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๓๐ (๕)

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘

ดาวน์โหลด e-book สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ดาวน์โหลด e-book สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายได้จัดทำ e-book สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

การรับและส่งหนังสือ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู การเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด จะย้ายไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่น

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๑. ความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นหลักฐานการอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมตาม

ระเบียบการติดอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบการติดอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. ให้ไว้  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.2545 เป็นปีที่  57  ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา

ความหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูตาม (จ.18) หมายถึง ข้าราชการครูที่กำหนดไว้ตาม จ.18 ของโรงเรียน ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าจำนวนข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนจริง เนื่องจากมีข้าราชการครูบางส่วนไปช่วยราชการที่โรงเรียนอื่นหรือศึกษาต่อ หรือข้าราชการครูจากโรงเรียนอื่นมาช่วย

ระเบียบ พนักงานราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗                   โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานภาครัฐในส่วนของลูกจ้างของส่วนราชการให้มีความหลากหลาย

คําจํากัดความ เกี่ยวกับความผิดทางวินัย

คําจํากัดความ เกี่ยวกับความผิดทางวินัย ความผิดลหุโทษ หมายถึง ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542  

กฎหมายการศึกษา

กฎหมายการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

เอกสารฉบับนี้ นำเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบับสรุป โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ได้ทำการศึกษา

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551  

1 2 3 4
Loading...