วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

ขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะครู ตาม ว 17
ดาวน์โหลด คู่มือวิทยฐานะครู ว17
งานอาคารเรียน
งานประชาสัมพันธ์
งานอนามัยโรงเรียน
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบออนไลน์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ราชกิจจานุเบกษา กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน 62 เขต
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน วิทยฐานะข้าราชการครูใหม่ เริ่มประกาศใช้ 1 พฤษภาคม 2564
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
คู่มือและคำสั่งการบริหารงาน 4 ฝ่ายพร้อมโครงสร้าง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กฎหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมายด้านการศึกษา
สมาชิกของคุรุสภา
การประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
บทบาทหน้าที่ของคุรุสภา
รวมพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ปี? ที่นี่มีคำตอบ
หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2563
วินัยและการรักษาวินัย
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย
หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย
หมวด 8 การออกจากราชการ
ผู้สนับสนุน