วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
การเปิดเผยความลับของทางราชการ
คุณธรรมของครูตามข้อเสนอของคุรุสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานของข้าราชการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
จรรยาบรรณครู
การดําเนินการกรณีผู้ประกอบวิชาชีพประพฤติผิดจรรยาบรรณ
การพักใช้และการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู
พ.ร.บ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
วินัยและการรักษาวินัย
หน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ใหม่ล่าสุด
การดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี
อุดมการณ์ครู และ เอกลักษณ์ของครู
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
การพักใช้ใบอนุญาต
คุณลักษณะที่ดีของครู
ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
สรุปย่อ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561
วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
e-book รวบรวมข้อหารือ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารแนบท้ายคำสั่ง (24 ส.ค. 60)
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ความหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
Loading...