วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
การร้องทุกข์ของครู
สรุป ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
วินัยและการรักษาวินัย
รู้จักอาชีพข้าราชการ
การดำเนินการทางวินัย
ข้อกำหนดเรื่องวินัย
อัพเดท เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แจกฟรีหนังสือ Ebook เตรียมสอบครูผู้ช่วย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
สิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
สรุปสาระสําคัญ ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗
อุบัติเหตุการจมน้ำในโรงเรียน
แนวทางปฏิบัติ สพฐ ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๓ จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ลูกจ้างประจํา คือ ?
บทบาทหน้าที่ของครูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และ จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒)
มาตรฐานวิทยฐานะครู
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
การรายงาน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติและห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ดาวน์โหลดคู่มือเครื่องแบบลูกเสือ
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
Loading...