กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ใหม่ล่าสุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกําหนดให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษา ในสังกัดตามแนวทางบริหารอัตรากําลัง และแนวทางการสรรหาและการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อให้ครู ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่มีขอบข่ายสาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ งานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติ งานธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการพัฒนา และ เป็นคู่มือ การปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนต่อไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ 

การดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี

การดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี การครองตน 1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับความเป็นครู 1.1 การมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามระบบระเบียบของสังคมเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม  คือ เป็นคนซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตได้ 1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ ให้การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายและหน่วยงานการศึกษาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม  มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน ตอนเย็นหลังเลิกงาน ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อุทิศเวลาให้ทางราชการ ไม่ละทิ้งนักเรียน กระทำตนอยู่ในกรอบวินัยของทางราชการ รักษาชื่อเสียง ภาพพจน์ของตนเองและของโรงเรียน  รวมทั้งรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระทำการใดๆ ที่ได้ชื่อว่าประพฤติชั่วและไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจากความจริง 1.3 คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง  มีความวิริยะอุตสาหะ คือ งานไหนที่ยังไม่เคยทำมาก่อน ก็พยายามศึกษา สอบถามผู้รู้ แล้วทำจนสำเร็จ ลุล่วงไปได้โดยดี มีความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทเวลาในการทำงานอย่างเต็มที่แม้กระทำล่วงเลยเวลาราชการก็ตาม เคารพผู้อาวุโสกว่าโดยการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา รู้จักการให้อภัย และใช้จ่ายอย่างประหยัด ซื้อเฉพาะของที่จำเป็น เมื่อได้รับมอบหมายงานใดไปทำ […]

อุดมการณ์ครู และ เอกลักษณ์ของครู

อุดมการณ์ครู ซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นครู ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1. ศรัทธาในอาชีพครู อุทิศตนเพื่อศิษย์และการศึกษา 2. ธํารงและส่งเสริมเกียรติแห่งวิชาชีพครู 3. บําเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 4. ยึดมั่นในคุณธรรม มีใจรัก และเมตตาต่อศิษย์ 5. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 6. ยึดมั่นในศาสนา พระมหากษัตริย์ เอกลักษณ์ของครู โดยเน้นให้เห็นลักษณะเฉพาะของครูที่แตกต่างจากบุคคล ในอาชีพอื่น ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1. ดํารงตนอย่างเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับอาชีพครู 2. มีอารมณ์มั่นคง และสามารถควบคุมอารมณ์ทั้งในและนอกเวลาที่สอน 3. มีสัจจะความจริงในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ครู และต่อตนเอง สามารถร่วมงานเป็น หมู่ คณะได้ 4. เป็นผู้มีวัฒนธรรม มีศีลธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ และเป็นตัวอย่างที่ดี ของศิษย์ 5. เป็นคนตรงเวลา ประพฤติตนสม่ําเสมอ 6. เป็นผู้มีวาจาสุภาพอ่อนโยนและแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม 7. ใฝ่หาความรู้ สํารวจและปรับปรุงแก้ไขตนเองและงานสอนอยู่เสมอ 8. กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรและตั้งใจใช้กลวิธีสอนให้ศิษย์ เกิดความรู้จนเป็นแบบอย่าง การสอนที่ดี 9. […]

มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)

มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)   จรรยาบรรณต่อตนเอง ๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
 ๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
 ๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ […]

การพักใช้ใบอนุญาต

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑๓ การพักใช้ใบอนุญาต ข้อ ๖๐/๑ กรณีปรากฏว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กระทําผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ อย่างร้ายแรงดังต่อไปนี้ ให้เลขาธิการนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวน หรือสอบสวนทันที เมื่อคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตไว้ก่อน โดยไม่ต้องรอผลการสืบสวนหรือสอบสวนก็ได้ (๑) มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือเกี่ยวข้องกับค้าประเวณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ (๒) มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการกระทําล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ หรือกระทําล่วงละเมิดทางเพศกับข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษาหรือบุคคลอื่น (๓) ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือทุจริตต่อหน้าที่ ข้อ ๖๐/๒ การวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๖๐/๑ ให้วินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาต ทุกประเภทได้ไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษได้รับทราบคําวินิจฉัย อ้างอิง http://site.ksp.or.th

คุณลักษณะที่ดีของครู

คุณลักษณะที่ดีของครู คุณลักษณะของครูที่ดีนั้นมีผู้กล่าวไว้หลายท่าน ในหลายโอกาส พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจําปี พ.ศ. 2522 ซึ่งมี ข้อความ ที่แสดงถึงคุณลักษณะที่ดีของครูที่ดีไว้ดังนี้ “ครูที่แท้นั้นเป็นผู้กระทําแต่ความดี คือต้องขยันและอุตสาหะพากเพียร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ เสียสละ ต้องหนักแน่น อดกลั้น และอดทน ต้องรักษาวินัย สํารวมระวังความประพฤติและ ปฏิบัติตนให้ อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ต้องปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและความสนุกรื่นเริงที่ไม่ สมควรแก่เกียรติภูมิของตน ต้องมั่นใจให้มั่นคงและแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์ รักษา ความจริงใจ ต้องเมตตา หวังดี ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอํานาจอคติ ต้องอบรมปัญญา ให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น ทั้งในด้าน วิทยาการ และความฉลาด รอบรู้ในเหตุและผล” (คุรุสภา, 2524 : 3) พระพุทธทาสภิกขุ ( 2530 : 1-27 ) ได้บรรยายเรื่องธรรมะสําหรับครูระหว่าง วันที่ 4-9 กันยายน 2527 ณ […]

ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สําคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะนําไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ มาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ กระบวนการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เน้นการให้ความสําคัญ กับการมีส่วนร่วมและการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติประสบความสําเร็จ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ สภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นประธานดําเนินการยกร่างกรอบทิศทางและแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาปรับปรุงแก้ไข ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยมีพลตรี ณัฐท […]

สรุปย่อ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน                 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน […]

วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560

“วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560” กำหนดให้ครูมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ ซึ่งข้าราชการครูทุกคนต้องมีการประเมิน 3 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวชี้วัด) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด) และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวชี้วัด) เป็นปกติทุกปีการศึกษา โดยเมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งครูต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแบบ วฐ.2 เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่ง ภาระงาน ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง คุณครูต้องทำประมาณนี้ ตามวิทยฐานะที่ประสงค์ขอมี/เลื่อน ให้สูงขึ้น ________________________________ ดาวน์โหลด ID Plan คลิก https://goo.gl/7zALbQ ________________________________ แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย 1. แบบคำขอ https://goo.gl/5DbsfN 2. แบบประเมินรายปี […]

e-book รวบรวมข้อหารือ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้จัดทำ e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและนำไปอ้างอิงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1X6mITqTiV32rrQ6EZg82xKUQJHG_5Z9A/view ที่มา:http://www.gprocurement.go.th

ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ดาวน์โหลด หนังสือ ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(หลักเกณฑ์ ว21/2560) 1.  แบบคำขอ 2.  แบบประเมินรายปี 3.  แบบสรุปผลกาารประเมิน 5 ปี  PPT ว21 เชียงใหม่ 4 มกราคม 2561 การประเมินผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด คู่มือการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตำแหน่งครู ว21 version ที่ประชุมจังหวัดเชียงใหม่ ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher) ว21-2560-กคศ-หลักเกณฑ์วิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21กคศ(5กย2556)การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว22-2560-กคศ-หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ว22กคศ(5กค2560)การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง(สรุปความ)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิด จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีพฤติกรรม ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพและได้แจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษและสรุปพยานหลักฐาน ให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษทราบ ดาวน์โหลดเอกสาร การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ที่มา : http://www.ksp.or.th/  

ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561   – ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ย้ายไปเป็นสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คงเหลือ 2 สาระ สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว สาระที่ 4 การอาชีพ โดยให้เปลี่ยนเป็น “สาระที่ 2 การอาชีพ” – เงื่อนไขและระยะเวลายกเลิก ปีการศึกษา 2561 ยกเลิก/เปลี่ยนชื่อสาระในชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 ยกเลิก/เปลี่ยนชื่อสาระในชั้น […]

การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน

สถานี ก.ค.ศ.     การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน         ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา และได้กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อน 5 กรกฎาคม 2560 หากประสงค์จะยื่นขอตาม ว 21/2560 ก็สามารถยื่นได้ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งมีครูจำนวนมากที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ และมีระยะเวลาการดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการครบ 5 ปีแล้ว ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการมีความชัดเจน จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ(ครบ 5 ปี)ที่จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตาม ว 21/2560 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ย้อนหลัง 5 ปี ทั้งนี้ […]

ความหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ความหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูตาม (จ.18) หมายถึง ข้าราชการครูที่กำหนดไว้ตาม จ.18 ของโรงเรียน ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าจำนวนข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนจริง เนื่องจากมีข้าราชการครูบางส่วนไปช่วยราชการที่โรงเรียนอื่นหรือศึกษาต่อ หรือข้าราชการครูจากโรงเรียนอื่นมาช่วย ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษานั้น ๆ จริง ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าจำนวนข้าราชการครูตามกรอบอัตรากำลัง เนื่องจากมีข้าราชการครูบางส่วนไปช่วยราชการที่โรงเรียนอื่นหรือลาศึกษาต่อ หรือข้าราชการครูจากโรงเรียนอื่นมาช่วยราชการ ครูผู้ช่วย หมายถึง ข้าราชการครูที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ ครู หมายถึง ข้าราชการครู คศ.1 และ ครู คศ.2 ที่ยังไม่ได้รับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.2 ครูชำนาญการพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.3 ครูเชี่ยวชาญ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.4 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.5 ครูอัตราจ้างชั่วคราว หมายถึง ครูที่จ้างชั่วคราวด้วยงบประมาณในโครงการต่าง ๆ จากส่วนราชการที่ จัดสรรให้ และจากงบประมาณอื่น ลูกจ้างประจำ หมายถึง ลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของทางราชการหมวดลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง ลูกจ้างที่จ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ และจากงบประมาณอื่น พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น

คุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

คุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทยในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525  ทั้งนี้เพื่อยึดถือปฏิบัติ มีอยู่ 4 ประการ คือ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง  ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทนอดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความสุจริต  และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ร่มเย็น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นครู จำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสแก่บุคคลให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  กระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ” ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน […]

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ศึกษาให้เข้าใจรู้กฎกติกาการใช้งานไว้ก่อนก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายได้ ครับผม ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด

อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ได้เผยแพร่ข้อมูล เรื่อง อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้      

กรณีตัวอย่าง การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีมีบทบาทมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการเรียนการสอน ค่านิยมของคนในประเทศไทยมีนิสัยชอบเลียนแบบ ถ้าเพื่อนมีมือถือหรือรถใหม่ก็อยากมีตามเพื่อน ประกอบกับความเจริญ ทางนวัตกรรม เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคคล หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องดิ้นรนติดตาม ให้ทันสมัย นอกจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีกหลายประการที่อาจทำให้ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิ กฎระเบียบ หรืออุปนิสัย หรืออาจเป็นเพราะยังไม่มีความรู้ หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงเสนอกรณีตัวอย่างของการกระทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้ การประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อตนเอง และ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพครู อาสาช่วยเหลืองานวัดเก็บรักษาเงินในงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต หลังเลิกงานฝังลูกนิมิตทุกคืน ผู้ประกอบวิชาชีพครูได้นำเงินจากการขายดอกไม้ ธูปเทียนและ ทองมานับตามปกติเพื่อมอบส่งให้เจ้าอาวาสวัด ในระหว่างนับเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพครูได้ถือโอกาสนำเงินที่ประชาชนบริจาค บางส่วนใส่กระเป๋ากางเกงตนเอง ซึ่งทางวัดได้ใช้กล้องวงจรปิดจับ ภาพ นำไปให้สื่อมวลชนลงทางสื่ออินเตอร์เน็ต คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต จึงมีความผิดฐาน ลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเงินบริจาคโดยประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกัน บริจาคทำบุญให้แก่วัด พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่ศิษย์หรือผู้รับบริการหรือประชาชน รวมทั้งเสียชื่อเสียงขององค์กร วิชาชีพอันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณต่อตนเองและ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ตามมาตรา 50 (1) (2) […]

ว 2645 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. 29ธ.ค.2559

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2645 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ลว29ธ.ค.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อัพเดทล่าสุด 30 ธันวาคม 2559) 1. ปฏิทินการดำเนินการย้าย  2. ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ กค. 3. รายละเอียดตัวชี้วัด 4. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2645  ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 30 ธ.ค.2559 ว.24 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ประกาศ 9 ธ.ค. 2559 ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อเนื่อง เป็นครั้งที่สามตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด และไม่มีกรณีถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือถูกลงโทษทางวินัยให้ถือเป็น “ใบอนุญาตตลอดชีพ” ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นคําขอต่อเลขาธิการ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ (*เดิม* ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน) ข้อ ๑๙ ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ “ให้ชําระค่าดําเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละสองร้อยบาท” โดยระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ต้องไม่พ้นระยะเวลาห้าปีที่ใบอนุญาตมีอายุใช้ได้ ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิในการประกอบวิชาชีพตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับต่อไปได้ ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้วที่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่ข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ยังมิให้นําบทบัญญัติตามข้อ ๑๙ มาใช้บังคับจนกว่าจะพ้นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับบังคับ ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

สรุปย่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  2542 ให้ไว้ ณ วันที่  14  สิงหาคม  2542    ประกาศ  ณ  วันที่  19  สิงหาคม  2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม  2542 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ  เกิดจากหมวด 5 มาตรา 81 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ (จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ)  มาตรา 4  การศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรรค์สร้าง จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา   การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาอันเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ […]

ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา

ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา สถานศึกษามีผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบ การบริหารงานของสถานศึกษาท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่ายภารกิจที่กําหนด ซึ่งการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบที่คณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษากําหนด ซึ่งจะแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม หรือฝ่าย หรืองาน ตลอดจนกําหนด อํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งจะต้องครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งมีขอบข่ายและภารกิจดังต่อไปนี้ งานบริหารวิชาการ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 1.3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.5 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1.7 การนิเทศการศึกษา 1.8 การแนะแนวการศึกษา 1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 1.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 1.12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา งานบริหารงบประมาณ 2.1 การจัดทําและเสนอของบประมาณ 2.2 การจัดสรรงบประมาณ 2.3 การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 2.4 […]

ดาวน์โหลดไฟล์ “ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 (ฉบับปรับปรุง 1 เม.ษ. 2559)”

ดาวน์โหลดไฟล์ “ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 (ฉบับปรับปรุง 1 เม.ษ. 2559)” ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B5HLDzPWe0-5eUp1YmtwdnRyek0/view?pref=2&pli=1 ที่มา https://www.facebook.com/ThaiEduPlan

1 2 3 4
Loading...