ครูเชียงรายดอทเน็ต

ข้อกำหนดจรรยาข้าราชการครู

ข้อกำหนดจรรยาข้าราชการครู 1. รักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ 2. ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน 3. ชี้แนะและปลูกผังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน 4. ปฏิบัติต่อเด็กและผู้เรียน โดยคำนึงถึงสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน

ค่านิยมของ สพฐ.

ค่านิยม สพฐ.  OBEC Core Values เป็นองค์กรที่มีชีวิต     O = Organic พร้อมจิตเอื้ออาทร    B = Benevolence มีอาภรณ์ คือ ความขยัน     E = Eagerness ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม      C = Compliance

กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ 2. มีความเที่ยงธรรม 3. ปฏิบัติตนในกรอบศีลธรรมอันดี 4. สามัคคีไม่ข่มเหงรังแก กลั่นแกล้ง 5. ไม่กระทำอันเป็นการลบหลู่ 6. ละเว้นกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม

คุณธรรมของครูและผู้บริหาร

1. คุณธรรมของกัลยาณมิตรธรรม7  ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดีหรือครูที่ดี ๗ ประการ 2. พรหมวิหาร 4 คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่

คุณธรรมของครู

คุณธรรมของครู คุณธรรมของกัลยาณมิตรธรรม7  ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดีหรือครูที่ดี ๗ ประการ  คุณธรรมเปรียบเสมือนหลักการสำคัญที่ให้บุคคลหรือสังคมนำไปใช้และไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างราบรื่น  มีความสำเร็จในการทำงาน  เป็นคนดีของ  สังคม และประเทศชาติ

เว็บไซต์แรกของโลก

เว็บไซต์แรกของโลก คือ http://info.cern.ch/ เปิดตัวครั้งแรกบนโลกไซเบอร์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534 สร้างโดย เซอร์ทิโมที จอห์น เบอร์เนิร์ส-ลี (Sir Timothy John Berners-Lee, OM, KBE, FRS, FREng, FRSA) หรือที่เรารู้จักในนาม ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี ผู้คิดและพัฒนาระบบ เวิลด์ไวด์เว็บ (Worldwide Web) เป็นคนแรกของโลก อ่านต่อ http://th.wikipedia.org/wiki/ทิม_เบอร์เนิร์ส-ลี

การลงโทษปลดออกไล่ออก

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก ให้ดำเนินการดังนี้

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน

โทษทางวินัยครู

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัย ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ถือว่าผู้นั้นได้กระทำผิดวินัย

โครงสร้างวินัยข้าราชการครู

  โครงสร้างวินัยข้าราชการครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

E-Learning คืออะไร

E-Learning คืออะไร ประเทศไทยได้มีการนำคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียน การถ่ายทอดความรู้เป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยอาจจะนับได้ว่า จุดเริ่มต้นตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร ์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ แทนที่เอกสารหนังสือ ที่เรียกว่า สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI (Computer Aided Instruction) ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือ ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทั้งที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส เช่น โปรแกรมจุฬาซีเอไอ (Chula CAI) ที่พัฒนาโดยแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โปรแกรม ThaiTas ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รวมถึงซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ เช่น ShowPartnet F/X, ToolBook, Authorware ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้ก้าวมาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ โดยพัฒนา CAI เดิมๆ ให้เป็น WBI (Web Based Instruction) หรือการเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจ ส่งผลให้ข้อมูลในรูปแบบ WBI สามารถเผยแพร่ได้รวดเร็ว […]

กบข.

กบข. คืออะไร กบข. หมายถึง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นนิติบุคคลและเป็นกองทุนประเภทหนึ่งที่รัฐได้ส่งเสริม ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อข้าราชการ โดยวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งคือ ต้องการให้กองทุนเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวแบบผูกพัน (Contractual Saving) สนับสนุนให้ข้าราชการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในการยังชีพหลังเกษียณอายุ และมุ่งหวังให้เป็นกองทุนที่มีบทบาทสำคัญในการระดมเงินออมเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันกองทุน กบข. ได้จัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บัตรสมาชิก ประกันชีวิต อสังหาริมทรัพย์ ทิพยประกันภัย และโครงการบ้าน ธอส. กบข เว็บไซต์ กบข. http://www.gpf.or.th

จุดมุ่งหมายของวินัย

การใช้ข้าราชการมีวินัยก็เพื่อให้ข้าราชการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของทางราชการ วินัยข้าราชการนั้นไม่ได้เป็นแต่เพียงวินัยเท่านั้นแต่ยังเป็นทั้ง จรรยาบรรยาวิชาชีพด้วย เพราะข้าราชการก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ อย่างหนึ่ง เช่นกัน

ความหมายของคำว่า วินัย

ความหมายของคำว่า วินัย วินัย Discipline หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน วินัย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ

22 นโยบายหลักด้านการศึกษา 2555 – 2558

จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2555 มีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาสรุปได้ดังนี้ครับ 1) แท็บเล็ต สำหรับนักเรียน ป.1 และ ม.1 ทุกคน เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนและการสืบค้นองค์ความรู้ 2) เรียนจบ ม.6 ทุกคนภายใน 8 เดือน เรียนในเวลา-นอกเวลา เพื่อก้าวทันโลก 3) กองทุนตั้งตัวได้ เป็นเงินทุนขั้นต้น สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้ว พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต 4) 1 อำเภอ 1 ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเก่งในทุกอำเภอ ไปเรียนต่อในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว เน้นการสอบแข่งขันให้เด็กเก่งให้มีโอกาส เช่นเดียวกับเด็กยากจน 5) พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมาย 80% ของนักเรียนทั่วประเทศ สื่อสารภาษาได้ดี พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 6) ปรับเลื่อนวิทยฐานะ โยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม เน้นการสอบแข่งขัน วัดความสามารถด้วยตนเอง ลดการคัดเลือกโดยใช้ดุลพินิจ 7) เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.6 ฟรีค่าเล่าเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรม 8) กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด สร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปราศจากทุจริตและคอรัปชัน (หมายเหตุ :”ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี” สะกด “คอรัปชัน” ตามที่ได้เคยสอบถามไปยังราชบัณฑิตยสถานแล้ว) 9) อัจฉริยะสร้างได้ ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็กฉลาดทุคน เตรียมความพร้อมเป็นผู้นำประเทศในทุกสาขา 10) สร้างพลังครู แก้ไขปัญหาหนี้สินครู […]

โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)

เพื่อผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้คักเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียนจำนวน 68 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียน 3 รูปแบบ 1. โรงเรียน Sister School   จำนวน 30 โรงเรียน 2. โรงเรียน Buffer School   จำนวน 24 โรงเรียน 3. ASEAN Focus School   จำนวน 14 โรงเรียน 1. โรงเรียน Sister School  เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีศูนย์อาเซียนศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน 1 ภาษา พหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 2. โรงเรียน Buffer School เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีศูนย์อาเซียนศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน 1 ภาษา คือภาษาที่มีชายแดนติดที่ตั้งของโรงเรียน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา […]

บล็อกเกมส์facebook

คุณครูและผู้ใช้งานหลายท่านคงจะลำคาญไม่น้อย เมื่อมีคนส่งเกมส์มาให้ทาง Facebook ก็แหมเราอุตส่าดีใจ นึกว่าใครมาเม้นให้เราเห็น การเเจ้งเตือน แดงๆ ก็คลิ๊กเปิดดูที่ไหนได้เป็นคำขอเกมส์ มาซะงั้น เซ็งกันเลยที่เดียว สำหรับคนที่ไม่ชอบเล่นเกมส์ วันนี้ครูเชียงรายมีวิธีมาแนะนำการ บล็อกเกมส์facebook  มาให้ลองทำกันครับง่ายๆ   1. ขั้นตอนแรกเข้าไปที่ ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้     2. จากนั้นเลือกไปที่แอพ (ทางด้านซ้ายมือ)     3. จากนั้นให้เรากด X ตรงคำขอของเกมที่เราต้องการจะบล็อค 4. เมื่อเพื่อนยังส่งเกมส์มาอีก คราวนี้เราก็บล็อคเเอพไปเลยครับ กดไปที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอีกรอบหนึ่ง     5. เพิ่มชื่อเกมส์ ที่เพื่อนส่งคำขอมาให้ลงไปเลย     6. เมื่อเราอยากจะเล่นเกมส์ที่เพื่อนส่งมาให้เราก็สามารถเข้าไปปลดล็อคได้ที่เดิมเลยครับ ได้ผลยังไงมาบอกกันด้วยนะครับ หรืองงตรงไหนถามกันมาได้เลยครับผม ปล.ถ้าวิธีนี้ OK ฝากแชร์ด้วยครับผม อิอิ  

สกุลเงินประเทศสมาชิกอาเซียน

  ดอลล่าร์ (Brunei Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา รูเปียห์ (Rupiah) เป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินของประเทศลาว ริงกิต (Ringgit) เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า เปโซ (Peso) เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ บาท (Baht) เป็นสกุลเงินของประเทศไทย ดอลลาร์ (Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ ด่ง (Dong) เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม

ทำเอกสารWordให้เป็นทั้งแนวนอนและแนวตั้งในไฟล์เดียวกัน

หลายครั้งที่คุณครูเราต้องการจัดหน้ากระดาษทั้งรูปแบบแนวนอนและแนวตั้งอยู่ร่วมในไฟล์เดียวกัน คุณครูหลายคนคนพบปัญหาว่าทำไม่ได้ วันนี้ครูเชียงรายจะมานำเสนอวิธีการทำเอกสารให้เป็นทั้งแนวนอนและแนวตั้งในไฟล์เดียวกัน ครับ 1. สร้างหน้าเอกสารขึ้นมาใหม่ จากนั้นคลิ้กไปที่เมนู เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) 2. เลือกไปที่ปุ่ม ตัวแบ่ง (Page Breaks) 3. คลิ้กเลือกที่เมนู หน้าถัดไป (Next Page) 4. จากนั้นเราก็จะเอาเอกสารหน้าถัดไปเป็นแนวนอน 5. คลิ้กที่ปุ่ม การวางแนว (Orientation) 6. จากนั้นเลือกคลิ้กที่ปุ่ม แนวนอน (Landscape) เสร็จแล้วครับ เราก็สามารถทำเอกสารให้เป็นทั้งแนวนอนและแนวตั้งในไฟล์เดียวกัน ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ถ้างงตรงไหน สอบถามมาได้ทางคอมเม้นด้านล่างเลยครับผม

ใส่ลายน้ำให้กับเอกสาร ภายใน 5 คลิ๊ก

วันนี้ครูเชียงรายจะมาสอนการใส่ ลายน้ำให้กับเอกสาร ภายใน 3 คลิ๊ก เพื่อป้องกันการคัดลอกเอกสาร สำคัญของเรากันครับ ไม่ยากเลย ขั้นตอนที่ 1 เปิดเอกสารของเรามาจากนั้น กดไปที่ เค้าโครงหน้ากระดาษ แล้วก็เลือกไปที่ ลายน้ำ จากนั้นเลือก ลายน้ำแบบกำหนดเอง หรือจะเอาที่เขามีไว้ให้เเล้วก็ได้ครับ   จากนั้น ใส่ข้อความที่เราต้องการ เช่นชื่อเรา   แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผม ง่ายไหมครับ ^^

ข้อคิดดีๆจาก บิล เกตต์

11 เรื่องที่โรงเรียนไม่เคยสอนคุณ ข้อคิดดีๆ จาก บิล เกตต์ คนดังแห่งวงการไอที ข้อที่ 1 ชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมนักหรอก ทำความเคยชินกับมันซะเถอะ ข้อที่ 2 โลกไม่สนใจหรอก ว่าคุณจะมั่นใจในตัวเองแค่ไหน แต่โลกนี้คาดหวัง ‘ความสำเร็จ’ ที่เกิดจากความมั่นใจของคุณต่างหาก ข้อที่ 3 ไม่มีทางที่คุณจะทำเงินได้ปีละ 60,000 เหรียญ (เกือบ 2 ล้าน) ทันทีที่เพิ่งจบมัธยม และ ก็อย่าหวังเลยว่าจะได้เป็นประธานบริษัทที่มีรถประจำตำแหน่งพร้อมโทรศัพท์ใน รถส่วนตัวด้วย ข้อที่ 4 ถ้าคุณคิดว่า อาจารย์กำลังสอนบทเรียนอันน่าเบื่อ ลองไปทำงาน แล้วเจอกับเจ้านายสิ ข้อที่ 5 การคิดคำแสลงใหม่ ๆ ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะปู่ย่าตายายของคุณก็เคยทำมาก่อน ข้อที่ 6 ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของคุณ ไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่ เลิกคร่ำครวญเกี่ยวกับสิ่งที่พลาดไปแล้ว แต่จงเรียนรู้จากมัน ข้อที่ 7 ก่อนที่คุณจะเกิด พ่อแม่ไม่ได้น่าเบื่อเหมือนที่คุณรู้สึกตอนนี้ พวกเขาต้องทำงานอย่างหนัก มาจ่ายบิลต่าง ๆ ต้องซักเสื้อผ้าให้กับคุณ พวกเขาต้องอดทนฟังคุณคุยอวดในเรื่องไม่เข้าท่า ดังนั้น ถ้าคุณคิดจะทำเรื่องใหญ่ ๆอะไรก็ตาม เช่น ช่วยอนุรักษ์ป่าฝนรุ่นบรรพบุรุาจากการถูกปรสิตทำลาย […]

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน   ดาวน์โหลด : การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ประเทศคู่เจรจาอาเซียน

อาเซียน +3 อาเซียน +6 อาเซียน +8   อาเซียน +3 ได้แก่ 1) จีน 2) ญี่ปุ่น 3) เกาหลีใต้   อาเซียน +6 ได้แก่ 1) จีน 2) ญี่ปุ่น 3) เกาหลีใต้ 4) ออสเตรเลีย 5) นิวซีแลนด์ 6) อินเดีย   อาเซียน +8 ได้แก่ 1) จีน 2) ญี่ปุ่น 3) เกาหลีใต้ 4) ออสเตรเลีย 5) นิวซีแลนด์ 6) อินเดีย 7) รัสเซีย 8) สหรัฐอมริกา

ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ อาเซียน

ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ อาเซียน   ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่มา : http://kroodee.fix.gs/index.php  

นำคลิปจาก Youtube ไปแป๊ะที่ Sidebar

ก่อนอื่นเข้าไปที่ Admin ของ WordPress ของเราครับ จากนั้นกดไปที่ รูปแบบบล็อก แล้วก็ Widgets ครับ เลือกไปที่  Widgets ข้อความ ลากไปใส่ที่ Sidebar เลย ไปเอาโค๊ดจาก Youtube มาครับ สนใจ คลิปไหนก็เลือกได้เลย นำโค๊ดของ Youtube มาวางเลยครับ ใส่ชื่อหัวข้อ จากนั้นกด แล้วก็บันทึกเลยครับ ลองกลับไปดูที่หน้าเว็บ มาแล้วง่ายไหมครับผม

1 47 48 49 50 51 53
Loading...