ครูเชียงรายดอทเน็ต

โครงการครูสอนดี รับผิดชอบโดย สสค.

โครงการครูสอนดี รับผิดชอบโดย สสค. ครูสอนดี หรือ โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนาครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อให้คนในสังคมร่วมกันยกย่องให้กำลังใจครูสอนดี ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และขยายจำนวน ครูสอนดี ที่อุทิศตนแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาศ เป้าหมายในปี 2556 สังคมไทยจะมีครูสอนดี

แนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๖

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการเมืองของกระทรวงศึกษาธิการ คือ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประแสง มงคลศิริ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาในปี ๒๕๕๖ ● ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน รมว.ศธ. กล่าวว่าเรื่องของหลักสูตรมีผู้รู้จำนวนมาก และมีความคิดเห็นที่หลากหลาย จึงต้องการให้มีส่วนร่วมอย่างมากตั้งแต่ต้น เพราะหากในช่วงต้นมีส่วนร่วมน้อย ช่วงท้ายจะมีความคิดเห็นต่างกันมาก แต่หากมีส่วนร่วมอย่างมากและกว้างขวางในช่วงต้น จะเกิดการตกผลึกและจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เพราะต้องการพัฒนาการศึกษาของคนไทยทุกคน ดังนั้นในปี ๒๕๕๖ จะเดินหน้าปรับปรุงหลักสูตรและปรับการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จ โดยจะมีการตั้งคณะทำงานหลายชุดขึ้นมาขับเคลื่อนและทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ออกแบบระบบ โดยนำระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมศึกษาวิเคราะห์ เช่น ระบบ Outcome-based Education ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งออกแบบหลักสูตรโดยจะกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อใช้ตำราเรียนนั้นเป็นเช่นไร  ด้านตำราซึ่งจะต้องถอดรหัสหลักสูตรเพื่อออกแบบตำรา แต่ไม่ใช่การเขียนตำรา อย่างไรก็ตามจะรักษาระบบตำราไทยที่เป็นตลาดเสรีไว้ เพราะสำนักพิมพ์ในปัจจุบันทั้ง ๑๗ แห่ง สามารถแข่งขันกันสร้างตำราที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอยู่แล้ว นอกจากนี้ นโยบายการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา นับว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ ที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ ดังเช่น Microcontent ของสหรัฐอเมริกา โดยในปี ๒๕๕๖ ศธ.จะเร่งดำเนินการ Cyber Home ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลให้แล้วเสร็จ […]

ดาวน์โหลด template สวยๆสำหรับเทศกาลปีใหม่ และคริสต์มาส

เนื่องในโอกาศใกล้วันปีใหม่และเทศกาลคริสต์มาส วันนี้ครูเชียงราย มี template สวยๆสำหรับเทศกาลปีใหม่ และคริสต์มาสมาฝากครับ  มีทั้ง  Word,PowerPoint และExcel  มีทั้ง บัตรอวยพร การ์ดคริสต์มาส และปฏิทินปีใหม่ กรอบรูปภาพ สวยๆ น่ารักๆ มากมายเลยครับ ที่สำคัญ ฟรีครับ ยังไงลองเข้าไปดาวน์โหลดได้ ฟรี ที่นี่ครับ Christmas Happy New Year

ข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ   1.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่าบุคลากรทางการศึกษา ก.ครู ข.ผู้บริหารสถานศึกษา ค.ผู้บริหารการศึกษา ง.ศึกษานิเทศก์ 2.ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคือใคร ก.นายกรัฐมนตรี ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ค.เลขาธิการ สพฐ. ง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3.ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษาต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับใด ก.มัธยมศึกษาตอนต้น ข.มัธยมศึกษาตอนปลาย ค.อนุปริญญา ง.ปริญญาตรี 4.การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ ก.2 รูปแบบ ข.3 รูปแบบ ค.4 รูปแบบ ง.5 รูปแบบ 5.การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะเวลาในการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด ก.การศึกษาในระบบ ข.การศึกษานอกระบบ ค.การศึกษาตลอดชีวิต ง.การศึกษาตามอัธยาศัย 6.คณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเท่าใด ก.ไม่เกิน 3 คน ข.ไม่น้อยกว่า 3 คน ค.ไม่เกิน 5 คน ง.ไม่น้อยกว่า 5 คน 7.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ ก.2 ระดับ ข.3 ระดับ […]

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ  ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน

โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ

โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ สำหรับคุณครูหลายท่านคงจะลองมาหลายโปรแกรมแล้วใช่ไหมครับ วันนี้ผมจะมาเสนออีกโปรแกรมหนึ่งครับเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับคุณครูที่ต้องการแปลงไฟล์วีดีโอ ต่างๆ ตามชนิดของไฟล์ที่คุณครูต้องการ โปรแกรมที่ว่านี้ก็คือโปรแกรม  Freemake Video Converter ครับ โปรแกรม Freemake Video Converter ตัวนี้เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราสามารถแปลงไฟล์วีดีโอได้หลายนามสกุลเลยครับ และอีกอย่างมันยังรองรับการแปลงไฟล์ได้หลายชนิดเลยครับผม ที่สำคัญมันฟรีครับผม   เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับผม

แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู   1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด? ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร ข. การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ     2. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก ง. ไม่มีข้อใดถูก     3. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ? ก. ประสบการณ์ความรู้สึก ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ ง. การรับรู้และสิ่งเร้า     4. จากคำกล่าวที่ว่า “เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด ก. […]

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อฝช่วยส่งเสริมให้กระบวนการการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน

วงจรคุณภาพ PDCA

วงจรคุณภาพ PDCA หรือ วงจรเดมมิ่ง (Deming) เป็นกระบวนการการดำเนินงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย PDCA มาจากคำว่า Plan การวางแผน Do ปฏิบัติ Check ตรวจสอบ Act พัฒนา/ปรับปรุง      

โมเดลปลาทู

โมเดลปลาทู เป็นโมเดลที่เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 ส่วน  1. หัวปลา (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า เราจะทา KM ไปเพื่ออะไร ?

โปรแกรมเปิดpdf

โปรแกรมเปิด pdf  นั้นมีหลากหลายโปรแกรม แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้โปรแกรม Adobe reader กัน วันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนำอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่ใช้งานได้ดีและเป็นที่นิยมในเวลานี้ครับผม ที่สำคัญมันฟรีครับผม สำหรับคุณครูที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สเปกต่ำและระบบปฏิบัติการเก่าไม่ต้องกังวลเลยครับ โปรแกรมนี้ใช้ได้ รื่นไหลเลยครับผม โปรแกรมที่ว่านั้นก็คือโปรแกรม foxit reader ครับผม   ก่อนอื่นเข้าไปที่ เว็บไซต์ http://www.foxitsoftware.com/downloads/ จากนั้นเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ ว่าเราใช้วินโดว์เวอร์ชั่นไหน ก็เลือกเวอร์ชั่นนั้นครับผม จากนั้นเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ติดตั้งเลยครับผม และนี่คือหน้าตาของโปรแกรมครับผมดูได้จากภาพด้านล่างนี้ครับผม

ความรู้พื้นฐานอาเซียน

อาเซียน คือ กลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก 10 ประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนา และมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  สิ่งที่เราต้องรู้พื้นฐาน มีดังนี้ 1. ประวัติความเป็นมาของอาเซียน 2. สมาชิกอาเซียน 3. อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน 4. ปฏิญญาอาเซียน 5. กฎบัตรอาเซียน    

อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน

อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน อาเซียนจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึก เป็นเจ้าของในหมู่ประชาชนของตน เพื่อให้บรรลุชะตา เป้าหมาย และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน    

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ว่าหลังจากจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว นักเรียนมีพัฒนาการ

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2556

คณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาตัดสินคำขวัญวันครูที่ชนะการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศ และกำหนดให้เป็นคำขวัญวันครู พ.ศ. 2556 ได้แก่ แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน  ของนายสะอาด สีหภาค จังหวัดศรีสะเกษ สามารถดูรายละเอียดและประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2556 ได้ที่ www.ksp.or.th ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/informationnews/files/2998-1805.pdf

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” ที่มา : http://www.moe.go.th

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี ขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคบากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว

จิตวิทยาการแนะแนว

จิตวิทยาแนะแนว หมายถึง วิชาแนะแนวที่เอาหลักจิตวิทยาเข้ามาใช้เพื่อการแนะแนว เพราะบริการแนะแนวจะได้ผลดีมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยให้ครูได้เข้าใจเด็ก และช่วยให้เด็กเข้าใจตนเองเป็นสำคัญ การแนะแนว หมายถึง การช่วยให้บุคคล 1. ได้รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง 2. รู้จักสภาพแวดล้อม 3. สามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม สถานการณ์ต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

จิตวิทยาบุคลิกภาพ

  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะอันเป็นของจำเพาะแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงออกทางท่าทาง ความรู้สึกนึกคิดความเฉลียวฉลาดตลอดจนกิริยามารยาท ลักษณะนิสัย และอุปนิสัย ทฤษฎีพลังบุคลิกภาพของ ซิกมันด์ ฟรอยด์  ซึ่งซิกมันด์ ฟรอยด์  เป็นจิตแพทย์ชาวเวียนนา ได้ให้ความสนใจ เรื่องพัฒนาการทางบุคลิกภาพและพลังแห่งบุคลิกภาพของคนเรา ทฤษฏีบุคลิกภาพของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ อธิบายได้เป็น 2 แบบ คือ 1. อธิบายในลักษณะของทฤษฎีพัฒนาการ 2. อธิบายในลักษณะของทฤษฎีพลังแห่งบุคลิกภาพ การอธิบายบุคลิกภาพในแง่พลังบุคลิกภาพ ซึ่งอธบายว่า จิตของคนเราเป็นตัวคอยควบคุมกำกับพฤติกรรมของมนุษย์ให้แสดงพฤติกรรมออกมาต่างๆ นานามี 3 ลักษณะ คือ 1 จิตรู้สำนึก (Conscious) หมายถึง สภาพที่บุคคลที่รู้ตัวว่า ทำอะไร ที่ไหน ยังไง 2.จิตไร้สำนึก (Unconscious) หมายถึง สภาพที่บุคคลที่ไม่รู้ตัว ลืมไปว่าเกลียดบางอย่าง ลืมไปว่าเคยทำอะไรใครไว้ 3. จิตใต้สำนึก (Subconscious) หมายถึง สภาพจิตกึ่งรู้สำนึก บางทีก็นึกได้ บางทีก็ไม่นึกถึง

ลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์กับเรา

ลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์กับเรา    ก่อนตัดสินใจลงโฆษณาคลิ๊กดู >> สถิติการใช้งานเว็บไซต์   ปล. ทางผู้จัดเว็บไซต์ไม่ได้คาดหวังรายได้อะไรจากตรงนี้ นอกเหนือจากการได้แบ่งปันความรู้ การลงโฆษณานั้นเป็นแค่เพียงแต่ขอเป็นค่าใช้จ่ายทางด้าน Server และเพื่อจัดทำเว็บไซต์ต่อไปเท่านั้นครับผม สนใจติดต่อลงโฆษณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่  http://www.facebook.com/kruchiangrai https://twitter.com/kruchiangrai kruchiangrai55@gmail.com

จิตวิทยาการแนะแนว (ผศ. ดร. ทศพร ประเสริฐสุข)

ผศ. ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข    ความหมายของการแนะแนว การแนะแนว หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถนำตนเองได้ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การแนะแนวไม่ใช่การแนะนำ อาจกล่าวได้ว่าการแนะแนวเป็นการช่วยเหลือ ให้เขาสามารถช่วยตนเองได้   ประเภทของการแนะแนว 1. การแนะแนวการศึกษา (Education Guidance) 2. การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) 3. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance)   บริการแนะแนว 1. บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service) 2. บริการสนเทศ (Information Service) 3. บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) เป็นหัวใจของการแนะแนว 4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 5. […]

นักจิตวิทยาการเรียนรู้

นักจิตวิทยาการเรียนรู้ พาฟลอฟ  : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค วัตสัน : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของวัตสัน ธอร์นไดค์  : ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อโยง สกินเนอร์ : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ กลุ่มเกสตัล : การเรียนรู้จากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย โคลเลอร์ : การหยั่งเห็น เลอวิน : ทฤษฎีสนาม

Backward Design

แกรนต์ วิกกินส์ (Grant Wiggins) และเจย์ แมกไท (Jay McTighe) นักการศึกษาชาวอเมริกันได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเรียกว่า Backward Design อันเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ครูจะต้องกำหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนก่อน โดยทั้งสองให้ชื่อว่า ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understandings) เมื่อกำหนดความเข้าใจที่คงทนได้แล้ว ครูจะต้องบอกให้ได้ว่าความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนนี้เกิดจากอะไร นักเรียนจะต้องมีหรือแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ครูมีหรือใช้วิธีการวัดอะไรบ้างที่จะบอกว่านักเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแล้ว จากนั้นครูจึงนึกถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คงทนต่อไป backward design เป็นการออกการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โดยกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Goals) ที่ต้องการหรือมาตราฐานการเรียนรู้ขึ้นมาก่อน เพื่อกำหนดภาระงาน วิธีการประเมินแล้วจึงออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (แผนการจัดการเรียนรู้) ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้แบบ backward design มีอยู่ 3 ขั้นตอน 1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้หรือประเด็นการเรียนรู้หรือเป้าหมายการเรียนรู้ 2. จัดทำผังการประเมินหรือวิเคราะห์ร่องรอยผลงานที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน (หลักฐานการเรียนรู้) 3. ออกแบบการเรียนรู้    

แปลงไฟล์ pdf เป็น word ออนไลน์

หลังจากที่ได้แนะนำเว็บไซต์แปลไฟล์ Word เป็น PDF ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้น วันนี้ผมก็มีเว็บไซต์ที่จะแนะนำอีกเว็บหนึ่งครับผม สำหรับเว็บนี้สามารถแปลไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word , Excel , Text , HTML และ Writer ได้หลายชนิดเลยครับผม ยังไงเราลองมาทำกันดูเลยครับผม 1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.cometdocs.com/ 2 กดไปที่เมนู Upload File 3. เลือกไฟล์และกด open  4 เลือกชนิดของไฟล์ที่ต้องการแปลง   5.ใส่ Email ของท่านลงไปในช่องครับผม จากนั้นกด ปุ่ม Send (สีเขียว ขวามือ)   6. รอสักครู่ 8 เข้าไปเช็คเมลล์ดู ในอีเมล์ของเราจะมีอีเมล์ที่มีชื่อว่า COMETDOCS ส่งมาให้เราครับ จากนั้นเราก็กดเข้าไปดูครับ 9 กดไปที่ลิ้งเพื่อดาวน์โหลด (ลิ้งที่ที่ 2 ) ไฟล์เอกสารที่ทำการแปรงแล้ว 10 […]

คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน

คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน กำหนดคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านความรู้ 1. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 2. มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 2.1 จุดกำเนิดอาเซียน 2.2 กฎบัตรอาเซียน 2.3 ประชาคมอาเซียน 2.4 ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน 2.  ด้านทักษะ/กระบวนการ 1. ทักษะพื้นฐาน 1.1 สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างน้อย 1ภาษา) 1.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 1.4 มีความสามารถในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2. ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม 2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2.2 มีภาวะผู้นา 2.3 เห็นปัญหาสังคมและลงมือทาเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 3. ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 3.1 เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 3.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง 3.4 มีความสามารถในการจัดการ / ควบคุมตนเอง 3. ด้านเจตคติ 1. มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ ความเป็นอาเซียน 2. ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน 3. มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน 4. มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี /สันติธรรม 5. ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา 6. ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลาง

วันนี้ผมไปค้นหาเกี่ยวกับ หลักสูตรแกนกลาง มาครับก็มีโอกาศได้เจอกับเว็บไซต์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีข้อมูลให้เราได้สืบค้นหลายอย่างเลยครับและเหมาะมากสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะไสอบบรรจุ เอาไว้ศึกษาอ่านครับผม เว็บไซต์นี้อยู่ในส่วนของ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ยังไงลองแวะเวียนเข้าไปชมดูได้ครับ รับรองความรู้เพียบเลยครับผม   เว็บไซต์ http://www.curriculum51.net/

1 44 45 46 47 48 52
Loading...