ครูเชียงรายดอทเน็ต

สอบครูผู้ช่วย 2556

  กำหนดการ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไปที่รัฐมนตรีว่าการศธ.ให้ความเห็นชอบ มีดังนี้ รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 สอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 สอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 23 มิถุนายน 2556 สอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยให้ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556   *** อัตราว่าง 666 อัตรา ใน 83 เขตพื้นที่การศึกษา *** […]

ข้อสอบแบบถูก-ผิด (True – False Test)

ข้อสอบแบบถูก-ผิด (True – False Test) ลักษณะของข้อสอบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก เช่นถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่

ความเป็นครู

  ความเป็นครู มาจากคำว่า  ครู หรือคุรุ ในภาษาไทย มาจากคำว่า คุรุธาตุ หรือ ครธาตุ  ซึ่งแปลความได้ว่าเป็นผู้ที่หนักในวิชาความรู้ ในคุณธรรม และในภารกิจการงาน รวมทั้งการทำหน้าที่ยกย่องเชิดชูศิษย์ของตนเอง

การบริหารการศึกษา ( Educational Administration )

การบริหารการศึกษา ( Educational Administration ) ประกอบด้วยคำสำคัญ 2 คำ  คือคำว่า “การบริหาร ( Administration )” และ “การศึกษา ( Education )” ดังนั้นจะขอแยกความหมายของคำทั้งสองนี้ก่อน

หลักการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง

หลักการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง subjective or eassy test เป็นข้อสอบที่มีเฉพาะ คำถาม แล้วให้เขียนตอบอย่างเสรี

การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

นวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ๆที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความเป็นมาของวิจัยในชั้นเรียน

Classroom Research หรือ วิจัยในชั้นเรียน มีความเป็นมา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย    การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้บทเรียนออนไลน์

การเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้น โดยการสอบครูผู้ช่วยนั้น ก็จะพอสรุปได้ดังนี้ (หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง) เรื่องของความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปให้ท่านที่เตรียมสอบครู  อ่านศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องของสังคม เศษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน กฏหมายและนโยบายของรัฐบาล วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และที่ขาดไม่ได้ก็คือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ยังไม่หมดนะครับ ท่านที่จะสอบครู ต้องไปทำความเข้าใจกับ ตัวเลข ภาษาไทย ด้านเหตุผลต่างๆ ด้วยครับ เรียกว่าความสามารถทั่วไปครับ  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ผู้ที่จะสอบครูผู้ช่วยต้องไปศึกษาและอ่านทบทวนทำความเข้าใจในเรื่องของ วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ  ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ก็จะออกไปทางแนวให้เราวิเคราะห์จำลอง สถานการณ์ขึ้นมาให้เราได้คิดและแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคต่างๆในการสอน ไหวพริบ และข้อสังเกตต่างๆ ท่านที่จะสอบครูต้องเป็นคนที่มีจิตวิทยาการศึกษา ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก็จะเป็น วิชาการศึกษา นั่นเอง ให้ผู้ที่จะสอบครูผู้ช่วยได้ไปศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร หลักการสอน การพัฒนาต่างๆ จิตวิทยาการแนะแนวต่างๆ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และการวัดผลประเมินผลการศึกษา สุดท้ายก็คือวิชาเอกครับ ให้ไปเตรียมตัวกับวิชาเอกไปศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจเพื่อที่จะเตรียมสอบครู […]

อาเซียน 10 ประเทศ

อาเซียน 10 ประเทศ   1. บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) ชื่อทางการ : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข) ที่ตั้ง : ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร) แบ่งเป็นสี่เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong พื้นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ประชากร : 370,00 คน (2548) ประกอบด้วย […]

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับอาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียนสื่อความหมายใดบ้าง  รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมวีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิก รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน สีน้ำเงิน  หมายถึง   สันติภาพและความมั่นคง สีแดง     หมายถึง   ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า สีขาว     หมายถึง   ความบริสุทธิ์ สีเหลือง  หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง    3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือด้านใดบ้าง 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ใด – กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย   อาเซียนตั้งเป้าหมายที่บรรลุประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปีใด – ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)    กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร – กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญอาเซียนที่จะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลื่อนเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี […]

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น Local-related content  องค์ความรู้และทักษะที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานระดับท้องถิ่นพัฒนาขึ้น

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษา เพื่อเป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

รูปแบบวิธีการสอนแบบ แฮร์บาร์ต Herbart Method

แฮร์บาร์ต Herbart Method เป็นปรัชญาการศึกษาชาวเยอรมัน และเป็นผู้ริเริ่มการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยการเรียนการสอนในตามความคิดของ แฮร์บาร์ต (Herbart Method)นั้น

ทฤษฎีพหุปัญญา โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์

โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ Howard Gardner ได้กล่าวไว้ว่า คนเราทุกคนล้วนมีความฉลาด แต่ความฉลาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย จากคำกล่าวนี้เลยกลายมาเป็น ทฤษฎีพหุปัญญา นั่นเอง

การจัดโต๊ะครู

การจัดโต๊ะครู ควรจัดให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม อาจจะจัดไว้ที่หน้าห้อง ข้างห้อง หรือหลังห้องก็ได้ งานวิจัยบางเรื่อง เสนอแนะให้จัดโต๊ะครูไว้ด้านหลังห้องเรียนเพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

การบริการแนะแนว

การบริการแนะแนว 5 บริการ 1. การบริการรวบรวมข้อมูลและศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการบริการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล

หลักของการแนะแนว

  1. บริการแนะแนวในโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อนักเรียนทุกคน 2. การแนะแนวช่วยให้นักเรียนสามารถนำตนเองได้ 3. การแนะแนวที่ดีต้องมีข้อมูลนักเรียนในด้านต่างๆตรงตามข้อเท็จจริง

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมอันได้แก่

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยมีดังนี้ 1. ผสมผสานหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน

พาฟลอฟ Pavlov ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค

พาฟลอฟ Pavlov ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค   ก่อนวางเงื่อนไข ขั้นที่ 1 สั่นกระดิ่ง CS >>>> ไม่เกิดปฏิกริยาสะท้อน ขั้นที่ 2 พ่นผงเนื้อ UCS >>>>น้ำลายไหล UCR

คําจํากัดความ เกี่ยวกับความผิดทางวินัย

คําจํากัดความ เกี่ยวกับความผิดทางวินัย ความผิดลหุโทษ หมายถึง ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ช่วยกันแนะนำเว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress

ช่วยกันแนะนำเว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress มากันหน่อยก็ดีครับผม เพราะจะได้เข้าไปศึกษาข้อมูลและถือว่าเป็นการศึกษาดูงานไปในตัว บางเว็บหน้าตาสวยงามระบบสุดยอดอาจจะทำมาจาก WordPress ก็ได้นะครับ เพื่อที่เราจะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงเว็บของเราไงครับผม วีธีการค้นหาว่าเว็บไหนทำด้วย Wordprees นั้นไม่อยากเลยครับผม (แค่คลิ๊กขวา ดูรหัสต้นฉบับ ก็รู้แล้วครับ) ยังไงก็แชร์กันมาได้ที่กล่องข้อความคอมเม้นจาก Facebook เลยนะครับ เเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ งั้นขอแนะนำเว็บแรกเลยนะครับที่สร้างมาจาก WordPress : http://asean.maelao.ac.th/   เว็บของเพื่อนๆเราเองครับ ฝากให้ชมครับผม 

1 43 44 45 46 47 53
Loading...