วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ค้นหา: รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564

28 ก.ย. 2022
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทาง พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

27 ก.ย. 2022
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทาง พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้รายงานนาเสนอข้อมูล ดังนี้วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการในการรายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้1. เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม- ราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2

26 ก.ย. 2022
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการวิถีพุทธ วิถีไทย ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ชื่อผู้ประเมิน นางสาวนันทรัตน์ คงทน รองผู้อำานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการวิถีพุทธ วิถีไทย ชุม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานผลการประเมินโครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2564

25 ก.ย. 2022
บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2564  ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แ

รายงานผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้กระบวนการ บริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

17 ก.ย. 2022
บทคัดย่อการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดย ใช้กระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้

รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การอ่าน การเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอน โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model

17 ก.ย. 2022
บทคัดย่อ ชื่อรายงาน         รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การอ่าน การเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอน โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model ชื่อผู้รายงาน      นางภัทรวดี  จันไชยยศ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ปีที่รายงาน        2565                   รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การอ่าน การเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รี เทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

17 ก.ย. 2022
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร   รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning  บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รีเทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่                    มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning    บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รี เทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง   จังห

รายงานการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยใช้ชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

15 ก.ย. 2022
ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยใช้ชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 ผู้รายงาน      ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล สวาสดิ์ญาติ หน่วยงาน      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีที่ศึกษา       2564 บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการการดำเนินงานส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อ พัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3

12 ก.ย. 2022
รายงานการประเมินโครงการการดำเนินงานส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อ และด้านความพึงพอใจ การดำเนินงานส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)

รายงานการประเมินโครงการสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน กิจกรรม การดูแลสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564

31 ส.ค. 2022
           รายงานการประเมินโครงการสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน กิจกรรม การดูแลสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จัดขึ้นตามนโยบายของโรงเรียนเพื่อมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน

รายงานการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถครูในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

29 ส.ค. 2022
รายงานการนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถครูในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถครูในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ครูปฐมวัย จำนวน 8 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  2)