วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ค้นหา: รายงาน

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

26 ม.ค. 2023
รายงานการใช้             รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ผู้รายงาน                   นางสาววิมลพรรณ  ดาวดาษ   โรงเรียน                    วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ปีการศึกษา                2565   บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การจั

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

02 ม.ค. 2023
ชื่อเรื่อง       รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน                 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้ประเมิน     นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง ปีการศึกษา  2564 บทคัดย่อ             รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งนี้  มีวัต

รายงานการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โดยใช้กระบวนการ PIDRE ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

01 ม.ค. 2023
รายงานการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โดยใช้กระบวนการ PIDRE ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDRE ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกล DLTV

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

27 พ.ย. 2022
การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทำการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ           ซิปป์โมเดล (CIPP model) ของสตัฟเฟิลบีม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2) เพื่อประเมินปัจ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

08 พ.ย. 2022
ชื่อผลงาน     รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2564 ผู้รายงาน      นางสาวสุวรรณษา เหมะรักษ์                      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง ปีที่รายงาน       ปีการศึกษา 2564 บทสรุป                 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

05 พ.ย. 2022
ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ผู้รายงาน        นางปิยนุช  ลอยเลิศหล้า ปีการศึกษา      2564  บทคัดย่อ       รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้วยรูปแบบ  

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

04 พ.ย. 2022
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน       ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564  2) การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

03 พ.ย. 2022
ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564                         ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                         (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา                         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผู้รายงาน         นางสาวพรวิภา  มธุรส ตำแหน่ง          รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จ

รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

03 พ.ย. 2022
ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564                         ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                         (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา                         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผู้รายงาน         นางสาวพรวิภา  มธุรส ตำแหน่ง          รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564

02 พ.ย. 2022
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 ผู้รายงาน : นายธันว์ ขำทอง หน่วยงาน : โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา : 2564 บทคัดย่อ การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประ