วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

ค้นหา: รายงาน

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ศาสนากับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลำเปา

18 ต.ค. 2020
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ศาสนากับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลำเปา ผู้ศึกษาค้นคว้า กันตา ศันสนะวิศิษฏ์ ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ศาสนากับการดำรงชีวิต กลุ่ม

รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

30 ก.ย. 2020
เรื่อง         : การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ผู้วิจัย       : นริศรา  สมัครณรงค์ หน่วยงาน  : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์         จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีที่ศึกษา   :

รายงานโครงการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

24 ส.ค. 2020
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 85คนเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30ข้อ มีค่าความยากอ

รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย(อายุ 3-4 ปี) โดยจัดกิจกรรมเกมการละเล่นแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

22 ส.ค. 2020
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย(อายุ 3-4 ปี) โดยจัดกิจกรรมเกมการละเล่นแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่น  และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือได้ แก่ การเล่นเกมร่วมกันเป็นกลุ่ม การปฏิบัติตามข้อตกลง การเป็นผู้นำผู้ตาม และ การรอคอยตามลำดับก่อนหลัง ของเด็กปฐมวัยก่อ

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสัมพันธ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และดีไซน์ผลิตภัณฑ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

17 ส.ค. 2020
ชื่อผลงานวิจัย รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสัมพันธ์ ทรัพย์สินทางปัญญาและดีไซน์ผลิตภัณฑ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อ – ชื่อสกุลผู้วิจัย นางสาววรรณา สุวรรณพงษ์ ปีที่ทำวิจัยเสร็จ 2562 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสัมพันธ์ ทรั

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกาษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สักัดเทศบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

13 ส.ค. 2020
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล ปากพนัง ๑ สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ประเมิน นายสุชาติ  เอียดวงศ์ ปีการศึกษา 2562 บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตและระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

06 ก.ค. 2020
ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ผู้วิจัย                       นางสาวอังคณา เบ็ญโส๊ะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงานที่สังกัด         โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา ปีที่วิจัย                

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตและระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

04 ก.ค. 2020
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตและระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตและระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหล

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

24 มิ.ย. 2020
เรื่องที่ศึกษา      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ผู้รายงาน        นางสาวระวีวรรณ ทิพยานนท์ ปีการศึกษา      2562ปีที่พิมพ์          2562 บทคัดย่อ             การศึกษาเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูป     เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100-0104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

23 มิ.ย. 2020
ช่ือเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100-0104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ผู้ศึกษา นางชนันท์วัลย์ ศุภภูดิสโสภณ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีที่ทําการวิจัย 2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประ
Loading...