Search Results: ปก

1386 posts
การยกเลิกการอยู่เวรของครูท้องถิ่น

การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การยกเลิกการอยู่เว…