วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

ค้นหา: ปก

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาในสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

13 ส.ค. 2020
วิจัยเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม                   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัย            สุชาติ  เอียดวงศ์ ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                   โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรร

รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ กองการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์

29 เม.ย. 2020
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ กองการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ชื่อผู้ศึกษา : นางกุลลดา ไชยชนะปีการศึกษา : 2562 การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวั

แนวทางการใช้งบประมาณเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

18 ก.พ. 2020
แนวทางการใช้งบประมาณเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) (หมายเหตุ : การดำเนินการต่างๆให้ปฏิบัติตามแนวทางฯ ที่กำหนดให้แต่ละปีการศึกษา)สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง เพื่อนำไปเลือกซื
Loading...