วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

ค้นหา:

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563

12 เม.ย. 2021
บทสรุปสำหรับผู้ประเมินโครงการ   ชื่อเรื่อง          การประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ                          พอเพียง โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา                       พรรณวดี จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563 ผู้ประเมิน      นายนัฐพงค์ หมีนหวัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิง                       อุบลรัตนราช

การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้วิจัย นางสุวิมล สีคง

09 เม.ย. 2021
ชื่อเรือง    การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์                 (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน                 สตรีนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้วิจัย          นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีที่วิจัย        ปีการศึกษา 2562 - 2563   บทคัดย่อ            การวิจัยเรื่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผู้ประเมิน นางสุวิมล สีคง

09 เม.ย. 2021
ชื่อเรือง    การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผู้ประเมิน      นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีที่ประเมิน    ปีการศึกษา 2563   บทคัดย่อ            การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาสิ่งแ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

06 เม.ย. 2021
ชื่อเรื่อง    แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผู้วิจัย       สนอง  สุดสะอาด และ คณะ หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีที่พิมพ์      2561 บทคัดย่อ           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่

เผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป้นฐานร่วมกับการสอนโดยใช้ DLTV โรงเรียนบ้านควนกบ

05 เม.ย. 2021
ชื่อผลงาน        รายงานผลการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการสอนโดยใช้  DLTV  โรงเรียนบ้านควนกบ ผู้รายงาน         นางเกษสุดา  ฉิมล่องดำ                         โรงเรียนบ้านควนกบ                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา  เขต  2 ปีการศึกษา      2563

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง พลังงานความร้อน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง การได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

31 มี.ค. 2021
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง พลังงานความร้อน ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง พลังงานความร้อน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงท
Loading...