วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

รวมงานวิจัยในชั้นเรียนที่น่าสนใจ 2565 สามารถดาวน์โหลดไปดูได้ฟรี

20 พ.ย. 2022
666

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยปฏิบัติการที่ครูผู้สอนเป็นผู้ดําเนินการวิจัย โดยดําเนินการ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เพื่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน มีการนํานวัตกรรมหรือวิธีการที่เหมาะสม เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาดังกล่าวเพื่อทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงการวิจัยที่ทำในบริบทของชั้นเรียน และมุ่งนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน เป็นการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และมีอิสระทางวิชาการ (ทิศนา แขมมณี 2540: 5) การวิจัยในชั้นเรียน คือกระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน คือกระบวนการแสวงหาความจริงด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (ประกอบ มณีโรจน์ 2544: 4) จากที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่ครูทำเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของผู้เรียนบางคน บางกลุ่ม หรือทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน การสอน และพฤติกรรมของผู้เรียน โดยมีกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน สังเกตผลที่เกิดขึ้น และการสะท้อนความคิด

รวมงานวิจัยในชั้นเรียนที่น่าสนใจ 2565

รวมงานวิจัยในชั้นเรียนที่น่าสนใจ 2565 สามารถดาวน์โหลดไปดูได้ฟรี

รวมงานวิจัยในชั้นเรียนที่น่าสนใจ 2565 สามารถดาวน์โหลดไปดูได้ฟรี

อ้างอิงที่มา http://www.anubanbetong.ac.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]