วันศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2565

ข้อสอบวิชาการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 10 ข้อ พร้อมเฉลย

แบบทดสอบวิชาการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 10 ข้อ พร้อมเฉลย

1. คำว่า การวิจัย ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า

ก. Re-education

ข. Reprove

ค. Research

ง. Retread

จ. Search

2. การวิจัย หมายถึง

ก. กระบวนการหาความรู้ความจริงใหม่

ข. ระบบแบบแผนตามหลักวิชา

ค. ความรู้ความจริงที่นำไปสู่หลักการ ทฤษฎี

ง. ข้อปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์นำไปใช้ประโยชน์

จ. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวิจัย

ก. ช่วยเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ

ข. ช่วยวินิจฉัยปัญหาสังคมโดยรวม

ค. ช่วยในการกำหนดนโยบายและวางแผน

ง. ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ล้ำหน้า

จ. ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของนักบริหาร

4. จรรยาบรรณของการวิจัยข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

ก. ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำงานวิจัย

ข. ไม่ต้องมีความรู้ในสาขาวิชาที่ทำก็ทำได้

ค. ต้องมีอิสระทางความคิด

ง. พึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

จ. พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

5. ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ การวิจัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับใคร

ก. เป็นเรื่องของทุกคน

ข. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร

ค. ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร

ง. ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน

จ. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง

6. จาก พรบ.การศึกษา เห็นควรสนับสนุนใครเป็นหลักในการทำวิจัย

ก. เป็นเรื่องของทุกคน

ข. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร

ค. ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร

ง. ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน

จ. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “กระบวนการวิจัยบูรณาการกับการสอน”

ก. วิเคราะห์หลักสูตร > วิเคราะห์ปัญหาการสอน

ข. กำหนดวัตถุประสงค์ > กำหนดปัญหาวิจัย+สมมติฐาน

ค. ทำแผนการสอน > กำหนดวิธีวิจัย

ง. ทดสอบ ประเมิน > สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

จ. ตัดสินผลการเรียน > วิเคราะห์ แปลผล รายงาน

8. ผู้บริหารสามารถสนับสนุนครูนักวิจัยได้อย่างไร

ก. จัดสรรโอกาสเรื่องการอบรมการพัฒนาตนเอง

ข. ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเครือข่าย

ค. ส่งเสริมให้มีระบบนิเทศภายใน

ง. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นe)

จ. ปรับการวัดประเมินผลเน้นการสังเกตพฤติกรรม

9. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของการออกแบบวิจัย

ก. การจำกัดขอบเขตและวางรูปแบบวิจัย

ข. การกำหนดแนวทางการวิจัยเพื่อให้ได้ซึ่งคำตอบ

ค. การกำหนดกิจกรรมต่างๆ และรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ

ง. การสุ่มเลือกปัญหาที่มีทั้งหมดในสังคม

จ. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย

10. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัย

ก. เพื่อควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรในการวิจัย

ข. เพื่อให้ได้คำตอบปัญหาวิจัยที่ถูกต้องเที่ยงตรงเชื่อถือได้

ค. เพื่อสร้างกรอบในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ

ง. เพื่อลดความคลาดเคลื่อนให้ได้มากที่สุด

จ. ถูกทุกข้อ

เฉลยข้อสอบวิชาการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 10 ข้อ พร้อมเฉลย

1.ค
2.จ
3.ง
4.ข
5.ก
6.ค
7.ง
8.จ
9.ค
10.จ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]