วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

สรุปการวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย

30 เม.ย. 2021
808

สรุปการวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย

การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบคำถาม หรือปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

            ทำไมครูต้องทำวิจัย  การวิจัยเป็นเครื่องมือเป็นกระบวนการที่ทุกงานในทุกสาขาอาชีพ ใช้ในการหาความรู้ หรือข้อค้นพบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ “ การวิจัยช่วยให้การพัฒนางานเป็นไปอย่างมืออาชีพ”

            ทำไมครูต้องทำวิจัย งานของครูนับเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ต้องการความเชื่อถือได้ในผลงาน ซึ่งถ้าครูใช้การวิจัยในการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นได้ในการทำงานของครู และเป็นการประกันคุณภาพลักษณะหนึ่ง

            การวิจัยในชั้นเรียน (CLASSROOM RESEARCH) หรือ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH) 

            การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ACTION RESEARCH) กระบวนการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อตอบคำถาม (ปัญหา) ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ปฏิบัติอยู่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานที่กำลังปฏิบัติอยู่และผู้วิจัย คือผู้ปฏิบัติงาน

            การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM  RESEARCH) กระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างมีระบบ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง คือ มีการวางแผนหลังจากที่มีการกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง ลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ สังเกตผลที่เกิดขึ้น และสะท้อนผลหลังจากลงมือปฏิบัติ ถ้ายังมีประเด็นที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงอยู่ก็ดำเนินการวางแผนลงมือปฏิบัติ สังเกตและสะท้อนผลเป็นวงจรต่อไปเรื่อยๆ จนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการและผู้วิจัยส่วนใหญ่ คือครูผู้สอน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]