วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

การทำวิจัยในชั้นเรียน

30 เม.ย. 2021
727

ขั้นตอนของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 1. เลือกประเด็นคำถามวิจัยที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน
 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. วางแผนการวิจัย
 4. ลงมือปฏิบัติพร้อมรวบรวมข้อมูล
 5. วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ/คุณภาพ
 6. สรุปผล
 7. แลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับผู้อื่นหรือทำการเผยแพร่

วิจัยแบบง่าย: วิจัยที่เหมาะกับครู

 • ไม่ทำให้ภาระของครูมีมากเกินไป
 • ไม่งานที่แปลกแยกจากการทำงานปกติคือการจัดการเรียนรู้
 • เป็นการวิจัยที่มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน
 • สอดคล้องกลมกลืน เกิดประโยชน์กับงานการเรียนการสอนปกติ

ลักษณะการวิจัยแบบง่าย

 • เป็นการวิจัยที่ครูทำในงานการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา/พัฒนา
 • เป็นการวิจัยเรื่องที่มีขอบเขตเล็กๆ ใช้เวลาน้อย มีกระบวนการไม่ซับซ้อน
 • เป็นการวิจัยที่เขียนรายงานการวิจัยเพียงไม่กี่หน้ากระดาษ

ขั้นตอนสำคัญการวิจัยแบบง่าย

 • กำหนดประเด็นของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
 • กำหนดวิธีการที่จะแก้ปัญหาปรือการพัฒนาในเรื่องนั้นๆ อย่างมีเหตุผล
 • ดำเนินการตามวิธีการขั้นตอนที่กำหนด รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น
 • นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลที่เกิดขึ้น
 • เขียนรายงานผลการศึกษาวิจัยด้วยความยาวไม่กี่หน้า

การเขียนรายงานการวิจัยแบบง่าย

 • ชื่อเรื่อง/ประเด็นที่ทำการวิจัย
  • ที่มาของปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา
  • เป้าหมายของการวิจัย
  • วิธีการหรือขั้นตอนสำคัญของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
  • ผลของการแก้ไขหรือพัฒนา
  • ข้อเสนอแนะ

ประโยชน์การวิจัยแบบง่าย

 • ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ น่าเชื่อถือ
  • ครูมีทักษะการวิจัยและเป็นพื้นฐานสู่การวิจัยขั้นสูงหรือเป็นนักวิจัยต่อไป
  • ครูมีผลงานวิชาการที่ชัดเจน ต่อเนื่องเพื่อพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ
  • ครูมีระบบและวิธีทำงานอย่างครูมืออาชีพ
  • ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมั่นได้
  • ฯลฯ
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]