ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ………………………พื้นฐาน/เพิ่ม
ชื่อวิชา กิจกรรมแนะแนว
เรื่อง การสำรวจผลการเรียน และปัญหาการเรียน
ชั้น ม.6
สัปดาห์ที่ 1 คาบที่ 1 วันที่ ………………………………………………..

จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ปลายทาง

1.นักเรียนรู้เกณฑ์การจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4 

2. นักเรียนสามารถสำรวจผลการเรียนและปัญหาการเรียนของตนเอง

3. นักเรียนรู้วิธีแก้ไขหรือส่งเสริมเพื่อวางแผนในการเรียนให้จบ

จุดประสงค์นำทาง

1. นักเรียนสามารถบอกเกณฑ์การจบหลับสูตรช่วงชั้นที่ 4 ได้ถูกต้องตามระเบียบการวัดผล

2. นักเรียนสำรวจผลการเรียนและปัญหาการเรียนของตนเอง พร้อมทั้งวิเคราะห์และบอกได้ว่าจะจบหลักสูตรหรือไม่

3. สามารบอกวิธีแก้ไขหรือส่งเสริมเพื่อวางแผนปฏิบัติในการเรียนเพื่อให้จบ

สาระการเรียนรู้

– การสำรวจผลการเรียนและปัญหาการเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองและวางแผนการเรียนเพื่อให้จบหลักสูตรได้

การจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. ครูซักถามนักเรียนถึงความพึงพอใจที่มีต่อผลกาเรียนชั้น ม.5  และให้นักเรียนช่วยกันทบทวนวิธีการแก้ไขวิชาที่ยังติด 0   ร   มส.

ขั้นกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 10 คน

2. ให้ตัวแทนกลุ่มนำสื่อ(เอกสารหมายเลข1) ที่ครูเตรียมไว้ไปแจก

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจผลการเรียนและวิเคราะห์หาสาเหตุการไม่จบหลักสูตรจากสื่อ (เอกสารหมายเลข 1) และสุ่มตัวแทน 2 – 3 กลุ่ม รายงานหน้าชั้น

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลเสียของการไม่จบหลักสูตร

5. นักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางในการจบหลักสูตร

6. ให้ตัวแทนกลุ่มนำใบความรู้ไปแจกให้นักเรียนได้ศึกษา

7. นักเรียนบันทึกระดับคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ ของตนเองในภาคเรียนที่ผ่านมาลงใน ร.บ.1ป. (ร่าง) โดยดูจกกสมุดรายงานผลการเรียนของนักเรียน

8. นักเรียนสำรวจผลการเรียนที่ผ่านมาของตนเองกับเกณฑ์การจบหลักสูตร และตอบแบบสำรวจการจบหลักสูตร (ใบงาน) ที่ครูแจกให้

9. นักเรียนรวบรวมแบบสำรวจ (ใบงาน) ส่งครูเพื่อสรุปจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน และมีแนวโน้มจะไม่จบหลักสูตรเพื่อให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลต่อไป

ขั้นสรุป

        นักเรียนช่วยกันสรุปจุประสงค์การเรียนในคาบนี้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ใบความรู้

2. ใบงาน

3. ใบ ร.บ.1 ป.(ร่าง) ของแต่ละคน

4. สมุดรายงานผลการเรียน

การวัด / ประเมินผล

1. นักเรียนบอกเกณฑ์การจบหลักสูตร

2. นักเรียนสำรวจและวิเคราะห์ผลการเรียนของตนเองและบอกได้ว่าจะจบหลักสูตรหรือไม่

3. นักเรียนบอกวิธีแก้ไขหรือส่งเสริมเพื่อวางแผน ปฏิบัติในการเรียนเพื่อให้จบหลักสูตรได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *